مشاوره تحصیلی

ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

آیین نامه اجرایی مدارس

فصل اول-كليات

ماده 1-مدرسه از مهمترين نهادهاي اجتماعي تربيتي و آموزشي واصلي ترين ركن تعليم و تربيت است كه به منظور تربيت صحيح دانش آموزان  در ابعاد ديني اخلاقي علمي آموزشي اجتماعي و كشف استعدادها و هدايت ورشد متوازن  روحي و معنوي وجسماني آنان بر اساس  اهداف مصوب     دوره هاي تحصيلي,  برابر      ضوابت و دستور العمل هاي وزارت    آموزش و پرورش تاسيس و اداره مي شود.

ماده 2- مدرسه با همكاري   كليه ي كاركنان   و   با مشاركت  دانش اموزان و اولياي آنان  زير نظر     مدير مدرسه اداره ميشود     تعداد كاركنان مدرسه     و شرح وظايف هر يك از آنان     توسط   وزارت    آموزش و پرورش     ابلاغ مي شود    .

فصل دوم-اركان و شوراهاي مدرسه

ماده3- اركان و شوراهاي مدرسه  عبارت اند از :

1.  مدير مدرسه

2.  شوراي مدرسه

3.  انجمن اوليا و مربيان

4.  شوراي معلمان

5.  شوراي دانش آموزان(ص1)

1-مدير مدرسه:

ماده 4-مدير مدرسه به عنوان نماينده آموزش و پرورش  منطقه مسئول حسن اجراي فعاليت هاي  آموزشي  و پرورشي  و مالي  و اداري مدرسه ميباشد و در كليه امور  مدرسه مسئوليت دارد و موظف است بر اساس مقررات با برنامه ريزي هاي مناسب و استفاده از مشاركت كاركنان ,دانش آموزان و اولياي آنها   و با بهره گيري   از امكانات و ظرفيت ها ي  داخل و خارج از مدرسه  جهت تحقق اهداف  مصوب دوره  تحصيلي تلاش كند  به گونه اي  كه ارزيابي  عملكرد سال تحصيلي  بيانگر ارتقاء و رشد كيفي و مطلوب دانش آموزان در ابعاد مختلف باشد .

ماده5-مدير مدرسه موظف است با مشاركت كاركنان مدرسه و اولياي  دانش آموزان  برنامه سالانه خود را  در ابعاد مختلف  با رعايت ضوابط آموزش و پرورش تنظيم  و به شوراي  مدرسه برساند .

ماده6-مدير مدرسه موظف است با استفاده بهينه  از منابع مالي  دولتي و با  بهره گيري از مشاركت هاي اختياري  مردمي و كمك هاي خيرين   و تقويت منابع  اعتباري مدرسه شرايط لازم  را براي اجراي  مناسب برنامه مدرسه فراهم كند .

ماده 7-مدير مدرسه  بايد  با وظايف و مسئوليت هاي خود و با شرح وظايف همكاران كه از سوي آموزش وپرورش ابلاغ مي شودبه خوبي آشنا  باشد. مدير   مدرسه موظف  است   شرح  وظايف   مصوب   هر  يك  از  كاركنان   مربوط  را به  آنان    ابلاغ نمايد    و  بر اجراي  صحيص آنان نظارت كند  .

ماده 8-مدير موظف است به طور  منظم و  برنامه  ريزي   شده  شوراي  مدرسه  , انجمن    اوليا  و  مربيان ,شوراي معلمان  و شوراي  ثبت  و  نگهداري    سوابق و صورت جلسات  مربوط  نظارت  كند.مدت  فعاليت  شوراها  و  انجمن  اوليا  و  مربيان  تا  تشكيل شوراها و انجمن سال  تحصيلي  بعد  خواهد  بود.

ماده 9-انتصاب مديران  مدارس  با رعايت  اصل  شايسته  سالاري  برابر آيين نامه   انتصاب مديران  مسئول  شوراي عالي   آموزش  و  پرورش خواهد  بود.

2-شوراي  مدرسه:

ماده 10- در راستاي   سياست   مدرسه  محوري  و  تفويض   اختيارات  به  مدارس   و  به  منظور  توسعه  مشاركت,همكاري  و استفاده  از  تجارب   معلمان  مربيان  و  اولياي  دانش  آموزان    در  اداره  مدرسه    بهبود  فرآيند   تصميم  گيري  ارتقاي    كيفي   فعاليت  هاي  آموزشي  و  پرورشي   و   اداري   تدوين  برنامه  هاي  سالانه   مدرسه   و  هماهنگي  امور  و  نظارت   بر  فعاليت هاي  مربوط   در  هر يك  از مدارس شورايي به نام   شوراي مدرسه   تشكيل  مي گردد  تركيب    اعضا   و شرح  وظايف   شوراي مدرسه به شرح زير است:

الف-تركيب اعضا:

1.  مدير مدرسه .

2.  معاونين مدرسه.

3. يك نفر از   مربيان امور  تربيتي   يا مشاوران به انتخاب مربيان و  مشاوران مدرسه .

4.  نماينده شوراي معلمان.

5.  نماينده  انجمن اوليا و مربيان به انتخاب انجمن.

تبصره-در صورت لزوم   وبه ويژه در مواقه اي كه پيشنهادهاي  شوراي دانش آموزان  مطرح است  مدير مدرسه از نماينده شوراي دانش آموزان  و بر حسب مورد از افراد  ذيربط  وصاحب نظر    براي شركت در جلسات   شوراي مدرسه دعوت  ميكند.

ب-شرح وظايف:

1.مراقبت   و نظارت بر فعاليت هاي مدرسه   در چارچوب اهداف  مصوب   دوره تحصيلي    و مفاد   اين آيين نامه  .

2.نظارت   بر حسن اجراي مصوبات   شوراي عالي آموزش و پرورش و دستور العمل هاي مربوط   و بخش نامه هاي   ابلاغي  از سوي وزارت آموزش و پرورش  وبرنامه ريزي براي توجيه وآموزش عوامل ذيربط .

3.بررسي و تاييد برنامه هاي پيشنهادي سالانه مدرسه كه از سوي مدير , در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط به شورا   ارائه مي شود  .

4.بررسي و اتخاذ  تصميم در مورد پيشنهاد هاي ارائه شده   از سوي  شوراي  معلمان , انجمن اوليا و مربيان و شوراي دانش آموزان .

5.بررسي و تاييد برنامه  هاي مربوط و بزرگداشت ايام الله و مناسبت هاي  مختلف ديني و انقلابي و ملي.

6. شوراي دانش آموزان  مربوط  به مسابقات  علمي,  ورزشي , فرهنگي و هنري در سطح مدرسه .

7.ُ بررسي و تاييد برنامه  اردو ها و بازديد هاي دانش آ موزان از مراكز علمي ,فرهنگي و حرفه اي  با رعايت ماده 107 اين آيين نامه .

8.بحث  و اتخاذ  تصميم در مورد چگونگي برگزاري  امتحانات با رعايت مقررات  و دستورالعمل هاي مربوط .

9.تصميم گيري در مورد تشويق و تنبيه دانش آموزان برابر مندرجات بند هاي  "2و3" فصل 6 اين آيين نامه .

10.برنامه ريزي براي تقدير از كاركنان و دانش آموزان نمونه به منظور  ارايه   الگو هاي  شايسته  با  همكاري  انجمن  اوليا   و مربيان   .

11.تصميم  گيري  در مورد  تخلفات  امتحانات  داخلي   دانش آموزان  برابر   آييننامه  رسيدگي  به  تخلفات  امتحاني.

12. تصميم  گيري  در مورد  لباس  و پوشش  دانش  آموزان  در  چارچوب   مباني   و  ضوابط  مندرج  در  فصل  5 اين  آيين نامه   .

13.  نظارت  بر   فرآيند  بودجه بندي  برنامه  درسي  ارائه  شده  از  سوي  شوراي  معلمان   و  تاييد  ان  براي  اجرا  .

14. بررسي  مشكلات  موردي  دانش آموزاني   كه  با  مسائل  خاصي   از  نظر  آ موزشي  و  پرورشي   مواجه  اند   و  ارايه   پيشنهاد  به  كميسيون  خاص  ادارات  آموزش  و  پرورش   مربوط    با توجه  به  اختيارات   كميسيون  مذكور  .

15.صدور مجوز  اخذ  امتحان  از  دانش آموزي  كه  در  امتحان  پاياني  داخلي  و  امتحان  جهش تحصيلي   و تغيير  رشته   غيبت موجه  داشته  است    تا  دو  هفته پس  از  پايان  ايام  امتحانات.

16.  بررسي   و تصويب  پيشنهاد   شوراي معلمان در مورد تعيين پايه  تحصيلي دانش آموزان دوره  ابتدايي  مشمول  ماده 43  اين آيين نامه.

17.   برنامه ريزي براي   كمك  به دانش آموزاني  كه  شرايط استفاده  از ماده 54  اين آيين نامه را دارا مي باشند  .

18.  تصميم گيري  در مورد داير بودن   مدرسه در ايام تعطيل  رسمي و اوقات   فراغت  ,براي فعاليت هاي  فوق برنامه  آموزشي  و پرورشي  با مسئوليت  مستقيم مدير مدرسه

19.   بر نامه ريزي  براي  ارتقاي هرچه بيشتر دانش معلمان و كاركنان مدرسه  .

20.  ترويج و گسترش  فعاليت هاي آموزشي  و پرورشي   و تقويت اعتقادات  ديني و قراني و نماز  و مكارم اخلاقي و فراهم آوردن امكانات و زمينه هاي بر گزاري  شايسته مراسم گوناگون عبادي  -سياسي   .

21.   بررسي  م اتخاذ   تصميم در مورد چگونگي  ارتقاء  مهارت هاي زندگي و اجتماعي مورد نياز دانش آموزان.

22.    برنامه ريزي مناسب به منظور توسعه تربيت بدني  بهبود وضع امكانات  ورزشي   حفظ توسعه نمودهاي عيني  اخلاق و آداب اسلامي  ارتقاي سطح بهداشت    بهبود وضعيت    فضا و تجهيزات كارگاهي آزمايشگاهي و نماز خانه و حفظ محيط زيست.

23.بررسي  و اتخاذ تصميم در مورد نحوه مشاركت موسسات و دستگاه هاي آموزشي  خارج از مدرسه در آموزش هاي علمي و عملي  دانش آموزان  بر اساس آيين نامه  هاي مربوط .

24. بررسي و اتخاذ تصميم  در مورد عرضه توليدات و ارائه  خدمات حاصل از فعاليت هاي آموزشي دانش آموزان به متقاضيان بر اساس آيين نامه مربوط .

25. برنامه ريزي مناسب براي برقراري ارتباط و تعامل بين مدرسه وجامعه محلي به منتظور بهره مندي از امكانات و ظرفيت هاي پيرامون مدرسه در ارتقا ء امور كمي و كيفي  مدرسه .

26.   تعيين پايه تحصيلي دانش آموزي  كه در نظام  آموزشي  خارجي تحصيل كرده و متقاضي ادامه تحصيل در مدرسه ايراني خارج از كشور است با رعايت مفاد  آيين نامه ارزش يابي مدارك تحصيلي  خارجي .

27. تغيير رشته تحصيلي دانش آموزان كه رشته تحصيلي آنان در كشور محل انتقل موجود نمي باشد.

28.  انتخاب دانش آموز  جهت تحصيل در مدرسه ي   شبانه روزي  بارعايت اساس نامه مدارس شبانه روزي  .

29. بررسي و اتخاذ تصميم  در مورد دانش آموزاني  كه با مشكلات اخلاقي و رفتاري خاص  مواجه اند با حفظ و رعايت  شان  و كرامت انساني انان و تصميم گيري در مورددانش آموزمشمول  ماده 48  اين ايين نامه .  در چنين مواردي  موضوع با حضور مدير يكي از معاونين  به انتخاب مدير  يك نفر از مربيان امور تربيتي به انتخاب  مربيان و مشاور مدرسه  بررسي و تصميم لازم اتخاذ مي شود .

ماده11-رياست شوراي مدرسه با مدير است و دستور  جلسات شوراي مدرسه با نظر اعضاي شوراي مذكور توسط مدير مدرسه تعيين ميشود  .مسعوليت اجراي تصميم هاي  شوراي مدرسه نيز با مدير خواهد بود.همه كاركنان مدرسه موظفند براي   اجراي مطلوب مصوبات شورا همكاري نمايند .

تبصره-دبير شوراي مدرسه در اولين جلسه از بين  اعضا تعيين مي شود  .دبير شورا موظف است خلاصه اي   از مذاكرات   يا تصميمات    متخذه  هر جلسه را ثبت نموده و به امضاي اعضاي  شورا برساند.

ماده 12-در هر سال تحصيلي مدير بايد  در اولين فرصت  و حد اكثر يك ماه پس  از بازگشايي  مدارس  نسبت به تشكيل شوراي مدرسه اقدام كند .شوراي مدرسه حداقل هر دو هفته يك بار  تشكيل جلسه خواهد داد .

ماده13-شوراي مدرسه با حضور دو سوم اعضا رسميت مي يابد  و مصوبات آن با راي  اكثريت حاضرين جلسه قابل اجرا مي باشد.مصوبات شورا نبايد  با آيين نامه ها و مقررات عمومي  كشور و ضوابط  وزارت  آموزش وپرورش  مغايرت داشته باشد.

تبصره- در مدارسي كه  به علت كم بودن تعداد دانش آموز  وعدم حضور برخي از افراد موضوع بند الف ماده 10 تعداد اعضا كمتر از  3 نفر باشد   شورا تشكيل نمي شود و وظايف  آن   به مدير واگذار مي گردد .

3-انجمن اوليا ومربيان  :

ماده14-به منظور تقويت همكاري و مشاركت اوليا  دانش آموزان براي كمك به ارتقاي كيفيت  فعاليت هاي آموزشي  وپرورشي و گسترش  ارتباط دو كانون مقدس خانه  ومدرسه, انجمن اوليا ومربيان تشكيل مي شود .تركيب اعضا و وظايف   انجمن اوليا و مربيان  مدارس به شرح زير است:

الف-تركيب اعضا:

1-مدير مدرسه.

2-يكي از معاونين  به  انتخاب  مدير.

3- نماينده  شوراي  معلمان .

4-معاون  پرورشي  يا يكي   از  معلمان  امور تربيتي  ودر صورت  نبودن  مربي  يكي  از  معلمان  آگاه  به  مسائل  تربيتي  به  انتخاب  مدير .

5-منتخبين  اولياي   دانش  آموزان

تبصره1- تعداد اوليي          دانش آموزان و نحوه انتخاب  آنان  جهت عضويت در انجمن  و چگونگي و زمان تشكيل جلسات   برابر آيين نامه انجمن  مركزي اوليا و مربيان  خواهد بود .

تبصره 2-در صورت لزوم  مدير مدرسه مي تواند  از نماينده شورا ي دانش آموزان و بر حسب  مورد از افراد ذيربط و صاحب نظر  براي شركت در جلسات انجمن  دعوت كند .

ب-شرح وظايف:

 1. تامين مشاركت فكري  فرهنگي  عاطفي و آموزشي  اوليا  و تقويت هماهنگي و همسويي تربيتي  و آموزشي خانه و مدرسه .

2.برنامه ريزي و تشكيل  جلسات عمومي اولياي  دانش آموزان .

3.برنامه ريزي و تصميم گيري جهت تشگيل  جلسات  آموزش خانواده.

4. همكاري و مشاركت با شوراي معلمان  در بر گزاري كلاس هاي فوق برنامه .

5.  مشاركت در اجراي برناهم هاي كاراموزي هنر جويان در هنرستانها

6. همكاري و مشاركت  با مدير مدرسه در اجراي فعاليت هاي  پرورشي برگزاري اردو هاي دانش آموزي و بازديد از مراكز علمي آموزشي و فرهنگي

7. همكاري و مشاركت درباره ي چگونگي قدرداني از كاركنان اوليا و دانش آموزان و اعضاي  شوراهاي مدرسه بارعايت ضوابط و مقررات مربوط

8. جلب همكاري اولياي دانش آموزان جهت مشاركت و كمك به ارتقاء كيفيت فعاليت هاي مربوط و ارائه پيشنهاد هاي لازم به مدير مدرسه 

9. تلاش و همكاري براي  جلب مشاركت اولياي دانش آموزان  صاحبان حرف  افراد خير و موسسات خيريه  در تامين امكانات مورد نياز و بهبود اداره ي امور مدرسه

10.  نظارت در چگونگي اخذ كمك هاي مردمي با رعايت قئانين و مقررات مربوط

11.  تشكيا شوراي مالي مدرسه با عضويت مدير مدرسه رئيس انجمن  و نماينده شوراي معلمان در اولين جلسه انجمن.

12.نظارت برنحوه  هزينه  وجوه  حاصل  از  كمك  هاي مردمي   خدمات  فوق  برنامه  سرانه  دانش آموزان  و  كمك هاي   شوراهاي  آموزش  و  پرورش  از  طريق  شوراي  مالي  و  مطابقت  موارد  هزينه  با  برنامه  هاي   مصوب  شوراي مدرسه.

13.بررسي  و  اتخاذ  تصميم  نسبت  به  سرويس  رفت  و  آمد  دانش  آموزان  .

14.انتخاب  نماينده  براي  شركت  در  شوراي  مدرسه .

15.  انجام  اموري  كه  بر  اساس بخشنامه  هاي  انجمن  مركزي  اوليا  ومربيان  به  عهده  انجمن   مدرسه  محول  ميگردد.

تبصره  1-در  مدارس  بزرگ سالان   و  مدارس  كم  جمعيتي   كه  برابر  آيين  نامه   انجمن  مركزي   اوليا   و  مربيان     امكان  تشكيل  انجمن  نمي  باشد  وظايف  انجمن  به  مدير  مدرسه  واگذار  مي  شود.

تبصره 2-مدارس  ضميمه  و  مدارسي  كه  به  صورت  مجتمع    توسط  يك  مدير  اداره  مي  شوند  مي  توانند  در صورت  تمايل  مدير  انجمن  اوليا  و  مربيان  را  به  صورت  مشترك  تشكيل  دهند.

4-شوراي  معلمان:

ماده 15-به منظور  تبادل  نظر  و  هماهنگي  در  امور  آموزشي  پرورشي  و  اداري  مدرسه وتامين  مشاركت  معلمان  درحسن جريان آموزشي و پرورشي  واداري مدرسه شوراي به نام شوراي معلمان با شركت همه معلمان  و مربيان و مشاوران مدرسه تشكيل مي گردد .  وظايف شوراي معلمان به شرح زير است :

1.  نظارت بر همسويي برنامه ها و  روش هاي كاري در چارچوب   اهداف مصوب  دو ره تحصيلي  و مفاد  اين آيين نامه .

2.  مشاركت مؤثر  و كارامد در تهيه ي برنامه ها و  فعاليت هاي  آموزشي و پرورشي  مدرسه و همكاري  در اجراي آن  پس از تاييد  شوراي مدرسه  .

3.  بودجه بندي برنامه در سي  با رعايت مقررات    مربوط  و ارائه آن به شوراي مدرسه جهت تاييد .

4.  بررسي و تبادل نظر پيرامون چگونگي  افزايش  اثر بخشي روش هاي تدريس .

5.   چاره انديشي براي تامين مشاركت فعال  دانش آموزان در فرايند آموزش و پرورش .

6.  تلاش در ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي  و پرورشي  و بررسي  علل افت تحصيلي دانش آموزان  و برنامه ريزي براي كاهش آن  .

7.  مشاركت در تنظيم برنامه هاي پرورشي و  تقويت  اعتقادات ديني و اخلاقي  و  آداب   اسلامي  در  دانش آموزان .

8.  بررسي و تبادل نظر به منظور هماهنگ كردن نحوه تشويق و تنبيه دانش آموزان .

9.  بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابير     مناسب در مورد مسائل.

10. بحث و تبادل نظر درباره ي محتواي كتاب هاي درسي و انعكاس آن به مسئولين ذيربط  از طريق مدرسه .

11.  تبادل نظر وهماهنگي  در مورد نحوه استفاده  از وسايل آموزشي  و كارگاهي .

12. ارائه راهكارهاي مناسب براي ترغيب دانش آموزان  به منظور انجام  مطالعات درسي و غير درسي  .

14.  همكاري و برنامه ريزي  و تصميم گيري  در خصوص چگونگي  تشكيل كلاس هاي فوق برنامه  با مشاركت   انجمن اوليا و مربيان  و رعايت ضوابط مربوط .

15.  بررسي منابع آموزشي  كمك آموزشي  و پرورشي و انتخاب و معرفي كتب  نشريات  نوار هاي صوتي و تصويري جهت استفاده  در مدرسه با رعايت  ساير مقررات .

16.  انتخاب نماينده يا نمايندگان شوراي معلمان  براي شركت در شوراي مدرسه و انجمن اوليا و مربيان در اولين جلسه شوراي معلمان .

17.  تعيين پايه تحصيلي دانش آموزان مشمول ماده 43 اين آيين نامه  و ارائه پيشنهاد به شوراي مدرسه .

ماده 16- رياست شوراي معلمان  به عهده مدير و در غياب مدير  بر عهده نايب رئيس است كه توسط  شوراي معلمان تعيين  مي شود  مدير مدرسه مسئول  تعيين دستور جلسات  و پيگير  اجراي تصميماتي است  كه توسط اكثريت  اعضاي شوراي معلمان  اتخاذ مي شود .

تبصره 1-  مدير مدرسه مي تواند  در صورت لزوم از متخصصين  تعليم وتربيت  معلمان باز نشسته  كار شناسان  و مسئولين آموزش و پرورش  و اولياي دانش آموزان  جهت شركت در شوراي  معلمان و تبادل نظر  در  زمينه هاي مربوط  دعوت كند .

تبصره 2- دبير شوراي معلمان در اولين جلسه  توسط اعضاي شورا  تعيين مي شود  و موظف است  خلاصه اي از مذاكرات   يا تصميمات  متخذه ي هر جلسه را ثبت نموده و به امضاي  اعضاي شورا برساند

تبصره3- شوراي معلمان  مي تواند  به منظورانجام  بهتر  وظايف  خود نسبت  به  تشكيل گروه هاي  درسي  و  آموزشي  اقدام نمايد .

ماده 17-مديران مدرسه  موظف اند  اولين  جلسه  شوراي  معلمان را  حتي  الامكان قبل  از  باز گشايي  مدارس  و حد اكثر  تا ده  روز  پس  از  آن  تشكيل   دهند .جلسات  شوراي  معلمان   حد اقل  هر  ماه يك  بار  تشكيل  مي شود .

5- شوراي  دانش  آموزان:

ماده 18-به منظور  مشاركت  دانش  اموزان  در  امور  مربوط به  مسائل  آموزشي  پرورشي  انظباتي   ورزشي  و فوق  برنامه  و  ايجاد  ارتباط  صحيح  و  مستقيم  دو  سويه  بين  دانش  آموزان  و  اولياي  مدرسه و ارج  نهادن  به  شخصيت  و كرامت  آنان و تقويت  اعتماد  به  نفس  و  خود  باوري   و  مسؤليت  پذيري  و  مشاركت  جويي  در  آنان  شوراي  دانش  آموزان  در   سطح  مدارس  تشكيل   مي  شود   تركيب  اعضا  و  شرح  وظايف  شوراي  دانش آموزان  به شرح  زير  است:

الف-تركيب  اعضا:

اعضاي  شوراي   دانش آموزان   از  ميان  دانش  آموزان  شاغل به تحصيل  همان  مدرسه  خواهند بود  تعدادو نحوه  انتخاب  اعضا بابر  دستور العملي   خواهد بود  كه توسط وزارت آموزش و پرورش  تنظيم  و ابلاغ مي گردد.

ب-شرح وظايف:

1. مراقبت بر همسويي فعاليت هاي  شوراي دانش آموزان  با مفاد اين آيين نامه و

2.  بررسي  پيرامون چگونگي   مشاركت دانش اموران  در بخشي  از فعاليت هاي آموزشي و پرورشي  واجرايي مدرسه  و ارائه ي  پيشنهاد  به مدرسه  .

3.  همكاري  در  برنامه ريزي و اجراي  مناسبت هاي مذهبي  انقلابي و ماي در مدارس .

4. اداره نشريه ديواري  و همكاري در اداره  امور  كتاب خواني  مدارس  .

5.همكاري  در  برگزاري   بازديد هاي  علمي  و اردو  هاي  تفريحي  و  مذهبي .

6.     همكاري  در  برگزاري    مسابقات  فرهنگي  هنري   علمي  و  ورزشي  دانش آموزان  .

7.  همكاري  در  برگزاري   نماز  جماعت  و اداره  نمازخانه  مدارس  .

8.همكاري  در تشكيل  و اداره  تعاوني   دانش آموزان  در  مدارس

9.همكاري  در امور   انتظامي  و  بهداشتي  مدرسه.

10.همكاري  در  تنظيم  برنامه  امتحانات داخلي  مدرسه  .

11.انتخاب  نماينده  براي  شركت  موردي  در  شوراي  مدرسه  و  انجمن اوليا  و  مربيان .ك

12.ارائه  پيشنهاد  به مدير  مدرسه  جهت  تشويق  دانش آموزاني  كه  مشاركت  فعال  در  اموراجرايي  مدرسه  داشته اند  .

ماده 19- شوراي  دانش آموزان   يك  شوراي  درون مدرسه اي است و فاقد  شعبه  و تشكيلات  خارج از  مدرسه  خواهد  بود.شوراي  دانش  آموزان  مجاز  به  ايجاد   رقابت هاي  نا سالم  سياسي و فعاليت  جنايي  و  حزبي  در داخل  يا خارج  از مدرسه  نمي باشد  و  نمي  تواند  در  انتخابات  له يا عليه  كانديد ها فعاليت نمايد.

ماده20- مدير مدرسه موظف است  نسبت به تشكيل شوراي دانش آموزان  برابر شيوه نامه ابلاغي در هر سال  اقدام نمايد . جلسات  شوراي دانش آموزان حداقل  هر ماه  يك بار  تشكيل مي شود .

تبصره 1-  براي اثر بخشي بيشتر شوراي دانش آموزان   يكي از معاونان يا مربيان امور تربيتي و در غياب  آنها  يكي از معلمان مدرسه  به انتخاب مدير  ضمن  هدايت  جلسات شوراي دانش آموزان مشكلات آنان را پي گيري  مي نمايد .

تبصره 2-  شوراي دانش آموزان مي تواند  با موافقت    شوراي مدرسه نسبت به تشكيل  انجمن هاي  ديني  فرهنگي  هنري  ورزشي  و علمي   اقدام كند.

ماده21-  شوراي  دانش آموزان در مدارس  نقش مشورتي و مشاركت  در امور اجرايي دارد  و تصميم هاي  آن با راي اكثريت  و پس از تاييد مدير با رعايت مفاد اين آيين نامه  قابل اجرا خواهد بود . مدير مدرسه همكاري لازم را براي رفع مشكلات  شوراي دانش آموزان  در حد  امكانات و توان  به عمل خواهد آورد .

نكات ضروري  در مورد انجمن اوليا  و مربيان و  شوا هاي  مدرسه:

ماده22-تشكيل هر گونه  انجمن  يا  شورايي  در  مدرسه  به  غير از موارد  مندرج  در  اين آيين نامه   قبل از  تصويب  شوراي  عالي  آموزش وپرورش  مجاز نيست  .

تبصره-انجمن ها  وشورا هايي كه   بر اساس مقررات   عمومي  كشور  مانند  مصوبات  مجلس  شوراي  اسلامي  شوراي  عالي انقلاب   فرهنگي  و  هيئت  دولت  تشكيل  مي  شوند  تابع  مقررات  خاص  خود خواهند بود  .

ماده 23- مكاتباتن يا  هر نوع  ارتباط اشخاص  حقيقي  يا  حقوقي  با انجمن اوليا و مربيان  يا هر  يك  از  شورا هاي  مدرسه فقط  از  طريق  مدير  مدرسه انجام ميگيرد .

ماده24- شورا هاي  مندرج  در  اين  آيين نامه  در  سطح  مدرسه  فعاليت  مي كنند و تشكيل  آن ها  در  سطح  منطقه  يا بالا تر  بدون  تصويب  شو راي  عالي  آموزش  و  پرورش   مجاز  نخواهد  بود .

ماده 25-در مواردي  كه تصميم هاي  اتخاذ  شده  در انجمن  اوليا  و  مربيان يا  هر يك  از  شو را ها ي  مدرسه  با  نظر  مدير  مغاير  باشد  مدير  موضوع  را  به  اداره  آموزش  و پرورش  مربوط  منعكس  كرده  و  راي  و  نظر  رئيس  اداره  متبوع  لازم الاجرا  مي باشد.

ماده26- مدير مدرسه  موظف  است هر  سه  ماه  بيك  بار  گزارشي  از  نحوه  فعاليت   شورا ها  و انجمن اوليا  و مربيان    شامل   تعداد  جلسات   و اهم تصميم گيري هاي شوراي مدرسه به اداره ي آموزش و پرورش محل  ارسال نمايد .

تبصره- ادارات آموزش و پرورش انجمن  اوليا و مربيان  و شوراهاي فعال مدارس  را مورد تشويق قرار خواهند داد .

فصل سوم –شرايت ثبت نام

وادامه تحصيل دانش آموزان

ماده27- ثبت نام  دانش آموزان  براي  ورود به هر يك  از دوره هاي تحصيلي در مدارس داخل كشور با اصل  شناسنامه  و  در مدارس  خارج از كشور  با اصل  شناسنامه   يا گذر نامه صورت مي گيرد .

 ماده 28- هنگام ثبت نام دانش آموز در پايه او ل دبستان   و انتقال دانش آموز پايه مذكور  از يك مدرسه به مدرسه ديگر مدير مدرسه بايد پس از رؤيت  شناسنامه صحت   شرط  سني دانش آموز را باقيد تاريخ مطابقت در ظهر تصوير ( فتو كپي ) شناسنامه  گواهي و امضا نمايد .گواهي مذكور بايد در پرونده تحصيلي دانش آموز ضبط و نگه داري  شود .

ماده 29-  مديران مدارس  بايد هنگام ثبت نام دانش آموز در پايه اول  ابتداي كارت بهداشتي  تنظيم شده از سوي  مراكز بهداشتي را  مطالبه  و در پرونده تحصيلي  دانش آموز ضبط  و نگه داري نمايند.

تبصره-در شهرستان  ها و مناطقي كه  طرح  سنجش  سلامت  جسماني   و آمادگي  تحصيلي  بينايي  و شنوايي  نو آموزان   براي  ورود  به دبستان  اجرا  ميشود   ارايه  گواهي  سلامتي  و بلامانع   بودن  ثبت  نام  دانش آموزان  در مدرسه    عادي  كه توسط  پايگاه هاي    سنجش  صادر   مي شود  ضروري  است  .

 ماده 30-برگزاري   آزمون  ورودي  مصاحبه  و تعيين    شرط  معدل   براي ثبت نام دانش آموزان و دريافت هر گونه  وجه  در زمان ثبت نام  مجاز نيست  و نبايد  دانش آموزي  به دليل   مذكور از  ثبت نام محروم  شود.

تبصره-مدارسي كه داراي  قانون  و ضوابط  خاص مي باشد  از حيث  ثبت نام  قوانين و مقررات مربوط  به  خود  خواهند بود .

ماده31- ثبت نام دانش آموزاني كه  محل  سكونت آنان  به مدرسه  نزديك تر  است  در  اولويت  خواهد  بود و ثبت  نام  از دانش آموزاني  كه  والدين  آنان  هر دو  شاغل  هستند   در مدرسه  نزديك به محل  كار  پدر  يا  مادر  بلا مانع  است.

ماده32-در مدرسه  براي هر دانش آموز پرونده تحصيلي تشكيل مي شود .پرونده تحصيلي در هر دوره  خواهد بود و بايدعلاوه  بر مدارك مندرج  در شيوه نامه ثبت نام  شامل كارنامه هاي  سنوات قبل همان دوره  تحصيلي  نيز  باشد.  براي دانش آموزان  دوره راهنمايي تحصيلي  وجود كارنامه تحصيلي  پايه پنجم  ابتدايي و براي  دانش آموزان دو ره  متوسطه وجود گواهي نامه  دايم يا موقت   پايه سوم راهنمايي تحصيلي   ضرورت دارد .

تبصره- افرادي كه با استفاده از   ارزشيابي مدارك تحصيلي   خارجي يا برابر  مقررات  باشركت  در امتحان ورودي  موفق به ادامه تحصيل مي شوند  نياز به كارنامه تحصيلي سنوات قبل ندارند .

ماده 33- مدير مدرسه  ميتواند در موارد استثنايي  با اخذ  تعهد  كتبي از ولي دانش آموزي كه  فاقد شناسنامه  و مدارك تحصيلي است  از وي به صورت  مشروط   حداكثر     براي مدت  يك ماه   ثبت نام نمايد  . ادامه تحصيل  اين قبيل دانش آموزان  در صورت عدم ارائه  مدارك هويتي   و تحصيلي  منوط به  موافقت كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش خواهد بود و در هر صورت دانش آموز موظف است  براي ثبت نام قطعي و درج مشخصات  وي در دفتر آمار   تا قبل از اولين نوبت امتحاني   مدارك هويتي   و تحصيلي خودرا به مدرسه   تسليم كند  .

تبصره -  ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزي كه مدارك تحصيلي  خارجي  وي جهت ارزشيابي   ناقص مي باشد   باتاييد كميسيون  ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي و اخذ معرفي نامه  از  اداره كل  آموزش و پرورش مدارس خارج از  كشور تاقبل از شروع امتحانات  پاياني  بلامانع است .چنان چه تا پايان  امتحانات خرداد ماه  پايه تحصيلي قطعي  دانش آموزان  توسط اداره  كل آموزش و پرورش  مدارس خارج از كشور  بارعايت ساير مقررات مشخص نشود  امتحانات خرداد و شهريور  وي به عنوان امتحان  تعيين پايه  محسوب خواهد شد  و چنان چه دانش آموز در امتحانات  شهريورماه قبول نشوند  مي تواند  جهت تعيين پايه در امتحان دروس پايه   پايين تر  به صورت يك نوبتي شركت كند .

ماده34-پذيرفتن دانش آموز  به صورت  مستمع آزاد ممنوع است  .

تبصره دانش آموزي كه به ضرورت  در محلي  غير از محل ثبت نام خود به سر     مي برد مي تواند با ارائه ي كارت شناسايي مدرسه  يا گواهي تحصيلي  و با اخذ  معرفي نامه از  اداره آموزش و پرورش(مقصد)  از كلاس هاي درس  يكي از  مدارس  در محل جديد به صورت موقت  استفاده كند.

ماده 35- دارندگان مدارك تحصيلي  نهظت سواد آموزي با رعايت شرايط سني مي توانند  به شرح ذيل ادامه تحصيل دهند :

الف – بامدرك تحصيلي  دوره مقدماتي در پايه دوم ابتدايي ثبت نام  و ادامه تحصيل دهند  و يا در امتحان پايه دوم ابتدايي (به عنوان   ورود به پايه سوم ) شركت كرده و در صورت احرازشرايط قبولي  در پايه سوم ابتدايي ثبت نام كنند.

ب-با مدارك تحصيلي  دوره تكميلي  در پايه چهارم ابتدايي  ثبت نام نمايند.

ج-بات مدارك تحصيلي  دوره پاياني در پايه  پنجم ابتدايي  ثبت نام نمايند .

ماده 36- شرايط سني  ثبت نام  در مدارس  روزانه  بن  شرح  زير  خواهد بود .

الف-دوره ابتدايي:

1. حد اقل  ثبت نام  در پايه  اول دبستان  6 سال تمام  و  حد  اكثر  آن  در  مناطق  شهري  9 سال تمام  و در مناطق  روستايي   و  عشايري  11 سال  تمام   خواهد  بود.

2. حد اكثر  سن  ثبت نام  در دوره  ابتدايي در مناطق شهري  14  سال  تمام و در مناطق  روستايي  و  عشايري  16 سال تمام  خواهد  بود.

ب-دوره راهنمايي تحصيلي:

حد اكثر سن ثبت نام  در پايه هاي  اول  و دوم و سوم  راهنمايي تحصيلي  در مناطق  شهري   به ترتيب 15و16و17 سال تمام و در مناطق روستايي  و  عشايري  به ترتيب 17و18و19 سال تمام  است.

ج-دوره متوسطه:

حد اكثر سن ثبت نام در پايه هاي اول و دوم و سوم  متوسطه و دوره پيش دانشگاهي  در مناطق  شهري  روستايي  و  عشايري  به  ترتيب  18و19و20و 21 سال تمام  است  .

تبصره 1-در هر دوره تحصيلي 2 سال  به حد اكثر  سقف سني   دانش آموزان   معلول جسمي كه در مراكز    آموزشي خاص  به  تحصيل اشتغال دارند اضافه  مي شود.

تبصره 2-ملاك  محاسبه سن دانش آموز  جهت ثبت نام  اول مهر ماه  خواهد بود  .

تبصره3- ملاك تعيين  شهر  و روستا  براي  رعايت  حد  اكثر سن  مجاز  ثبت نام  تقسيمات  كشوري  خواهد  بود  چنان چه  برخي  روستا ها در طول سال تحصيلي  به محدوده ي   شهري  منظم شوند  .ادامه  تحصيل دانش آموزان آن مناطق  تا پايان  آن دوره  تحصيلي  مطابق  شرايط  سني  روستا  خواهد بود.

تبصره  4-ثبت نام مجدد دانش آموزان  غير مشمول  نظام وظيفه  كه ترك تحصيل كرده اند با رعايت  شرايط  سني  در پايه تحصيلي   مربوط  بلا مانع  است .

ماده 37- ثبت نام مجدد دانش آموز در همان پايه اي كه قبول شده است  با  رعايت  ساير  شرايط  صرفا در مدارس غير انتفاعي يا به  صورت  متفرقه  مجاز است.

ماده 38- ثبت نام دانش آموزان پسري كه به سن مشموليت  مقرر  در قانون مقرر   خدمت وظيفه عمومي  مي رسند  تابع مقررات  و شيوه نامه هايي  است  كه با هماهنگي نظام وظيفه  از طريق   وزارت آموزش و پرورش  ابلاغ مي شود .

ماده 39- غيبت غير موجه سه ماه متوالي و بيشتر دانش آموزان مشمول از نظر  مقررات نظام وظيفه  ترك تحصيل تلقي مي شود .

تبصره – وقفه تحصيلي و غيبت موجه  ترك تحصيل محسوب نمي شود   .

ماده 40-حداكثر تعداد سالها ي مردودي  مجاز در هر پايه تحصيلي  دو سال خواهد بود و دانش آموز با رعايت  شرايط سني مي تواند  براي سومين سال  در همان پايه ثبت نام كند .

تبصره-دانش آموزان معمول جسمي كه در مراكز آموزشي  خاص  به تحصيل اشتغال دارند مجاز خواهند بود  به مدت يكسال بيشتر  از  دانش آمزان عادي  تكرار پايه كنند .

ماده 41-دانش آموزي كه به دلايل موجه  قبل از شروع سال  يا نيمسال تحصيلي موفق به ثبت نام  نشده است مي تواند صرفا با اخذ مجوز از كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش محل  ثبت نام كرده و ادامه تحصيل دهد در اينگونه  موارد در ستون  ملاحضات دفتر آمار به شماره نامه و راي كميسيون خاص استناد  مي شود .

تبصره-دانش آموزي كه پس از ارزش يابي مدارك تحصيلي خارجي از طريق اداره كل آموزش و  پرورش مدارس خارج از كشور   جهت ثبت نام معرفي مي شود  نياز به اخذ موافقت از كميسيون خاص اداره آموزش و پرورش  ندارد و ثبت نام وي  در هر زمان از سال تحصيلي  بلامانع خواهد بود .

ماده42-ثبت نام از دانش آموزان  اتباع  خارجي  مقيم ايران بر اساس مدارك  هويتي   و اقامتي معتبر صورت مي پذيرد . افراد خارجي مقيم ايران  رانده شدگان پناهندگان از كشورهاي خارجي بايد داراي اجازه  اقامت مورد تاييد وزارت كشور باشند .

ماده43-پايه تحصيلي دانش آموزي  كه مدارك قابل قبولي  جهت ارزشيابي  ندارد در دوره ابتدايي با رعايت حداقل سن متعارف ثبت نام و بررسي هاي انجام شده از سوي شوراي معلمان توسط شوراي  مدرسه تعيين مي شود ودر ستون ملاحظات دفتر آمار به راي شوراي مدرسه استناد مي شود .در دوره هاي راهنمايي  و متوسطه  متقاضي ادامه تحصيل با توجه به حد اقل سن  متعارف  و توانايي خود مي تواند با معرفي اداره ي آموزش و پرورش محل در امتحان ورودي  پايه   مورد نظر  شركت نموده و در صورت  احراز  شرايط قبولي در  پايه بالاتر  ادامه تحصيل دهد (سن متعارف در دوره ي ابتداي  براي پايه هاي اول تا پنجم  به ترتيب  6و7و8و9و10  سال تمام  و براي پايه هاي اول تا سوم راهنمايي   11و12و13  سال تمام و براي پايه هاي اول تا سوم متوسطه  14و15و16 سال تمام  مي باشد .)

ماده 44- انتقال دانش آموزان در جريان سال تحصيلي از يك مدرسه به مدرسه ي ديگر در همان منطقه در صورت موافقت مدير مدرسه  مقصد با رعايت ساير مقررات و از يك منطقه و ناحيه ساير مناطق و نواحي آموزش و پرورش در صورت موافقت   اداره  آموزش و پرورش مقصد تا يك ماه قبل از شروع امتحانات  پاياني  بلامانع خواهد بود  .

تبصره1-  منظور از امتحانات پاياني  موضوع اين ماده در نظام سالي امتحانات آخر سال  و در نظام نيم سالي –واحدي  امتحانات  پايان نيم سال است  .

تبصره 2- پرونده تحصيلي و نمره هاي امتحاني اين گونه دانش آموزان بايد حداكثر تايك ماه پس از انتقال دانش آموز   به مدرسه جديد ارسال شود .

تبصره3-  انتقال دانش آموزان و داوطلبان  آزاد سال  آخر متوسطه  پس از امتحانات نهايي   خردادماه از يك منطقه به منطقه ديگر  مشروط بر داشتن عذر موجه  با موافقت   كميسيون خاص آموزش و پرورش  مبدا بلامانع مي باشد .

ماده45-  انتقال دانش آموزان مدارس   بزرگ سالان  به مدارس روزانه منوط  به گذراندن كليه دروس يك پايه تحصيلي و داشتن شرايط سني و ساير  ضوابط  ثبت نام مدارس روزانه است  انتقال دانش آموزان مدارس   روزانه به   مدارس  بزرگ سالان  تا يك ماه قبل از برگزاري امتحانات پاياني مدارس بزرگسالان بلامانع است.

تبصره- دانش آموزان دوره متوسطه  كه به علت از دست دادن شرايط تحصيل مدرسه روزانه به مدارس بزرگسالان منتقل مي شوند  اجازه بازگشت به مدارس روزانه را نخواهند داشت .

ماده46-  شرايط سني ثبت نام  در مدارس بزرگسالان (شبانه ) و متفرقه به شرح زير خواهد بود :

1.  حداقل سن تحصيل  در مدارس بزرگسالان  در دوره هاي راهنمايي تحصيلي و متوسطه به ترتيب  14و16 سال  تمام خواهد بود  .

تبصره1- در شرايط خاص با مجوز كميسيون خاص آموزش و پرورش   محل به صورت موردي مي توان  از دانش آموزي كه حداقل شرط سني را ندارد  در مدرسه بزرگسالان  ثبت نام نمود .0

تبصره 2- دانش آموزي كه شرايط تحصيل در مدرسه روزانه را از دست مي دهد و دانش آموز مردود  متوسطه با هر سني  مي تواند در مدرسه بزرگسالان ثبت نام كند .

2.برگزاري امتحان متفرقه  در دوره ابتدايي  به استثنا پايه ي پنجم در داخل كشور مجاز نيست  حداقل سن براي  ثبت نام در امتحانات متفرقه پايه پنجم ابتدايي 10 سال تمام است و براي شركت در امتحانات مذكور نيازي به ارائه  مدارك قبولي  سنوات قبل نخواهد  در ساير  پايه شرط سني وجود ندارد ولي ارئه كارنامه  قبولي  پايه قبل ضروري است .

3.حداقل سن براي ثبت نام در امتحانات متفرقه    دوره راهنمايي تحصيلي  18 سال تمام در اول مهر ماه است و دارندگان كارنامه قبولي پايه پنجم ابتدايي  مي توانند  بدون ارائه مدرك قبولي  پايه هاي اول  و دوم راهنمايي و امتحان نهايي دوره راهنمايي تحصيلي  به صورت داوطلب آزاد شركت كنند .

تبصره1- ثبت نام و شركت داوطلبان پسر مشمول نظام وظيفه  در امتحانات متفرقه  بلامانع است ليكن  براي آنان  معافيت تحصيلي صادر نخواهد شد.

تبصره2- شركت در امتحانات  متفرقه از نظر   مقررات  نظام وظيفه ترك تحصيل تلقي مي شود.

ماده47-مدير مدرسه موظف است   حداكثر تايك ماه پس از شروع سال  تحصيلي  پرونده تحصيلي كليه  دانش آموزان را  بررسي نمايد  و چانانچه از دانش آموزي  بر خلاف مقررات   پبت نام شده باشد  نسبت به هدايت او  به پايه استقاقي  اقدام كند  .

تبصره- اگر بعد از گذشت يك ماه  از شروع سال تحصيلي  مشخص شود دانش آموز  ي در همان سال يا سالهاي تحصيلي قبل بر خلاف مقررات   ثبت نام شده است  مدير مدرسه بايد  موضوع را با اداره  آموزش و پرورش كزارش نمايد  دراينگونه موارد اداره آموزش و پرورش  موظف است دراسرع وقت  نسبت به تعيين  سرنوشت تحصيلي دانش آموز  و پي گيري موضوع از طرق مراجع  ذيربط اقدام كند .

تسهيلات ويژه براي دانش آموزان خاص:

ماده48- دانش آوزاني كه به دليل موجه  از قبيل شركت در المپياد ها  و دوره هاي آموزشي مربوط  مسابقات ورزشي و نظاير آن  به  تشخيص كميسيون   خاص  اداره  آموزش و پرورش   موفق به  شركت در امتحانات   نهايي سوم راهنمايي  تحصيلي و متوسطه  نمي شوند  مي توانند در نوبت امتحاني  بعدي شركت كنند  قبولي آنان به عنوان قبولي  در امتحانات   نوبت قبل  محسوب خواهد شد .

ماده49-كليه كساني كه يكي از بستگان درجه اول آنها در طول  سال تحصيلي شهيد اسير يا مفقود  مي گردد و همچنين دانش آموزاني كه يكي از بستگان  درجه اول آنها در فاصله يك ماه  قبل از آغاز امتحانات خرداد  يا شهريور  ماه فوت  مي شود  در ان نوبت امتحاني مردود نخواهد شد اين قبيل افراد مي توانند  علاوه بر نوبت هاي امتحاني  مذكور در يك نوبت  امتحاني ديگر  همراه با غائبين  مجاز شركت كنند .

تبصره –مفاد اين ماده شامل  دروس نهايي دوره متوسطه نمي شود .

ماده  50-  دانش  آموزانيكه امتحانات آنان  به  علل مختلف  از قبيل حوادث غير مترقبه  بلاياي طبيعي  برگزار نشده  ويا اوراق امتحاني  آنان مفقود  يا معدود گرديده  است در امتحانات داخلي مي توانند با تاييد  كميسيون خاص اداره آموز و پرورش  در اولين فرصت  و حداكثر تا يك ماه  پس از پا يان  ايام امتحانات در امتحان مجدد شركت نمايد .

تبصره – درورد امتحانات نهايي صدور مجوز و تعيين نوبت امتحاني  بر عهده كميسيون  معين شوراي عالي  آموزش و پرورش خواهد بود .

ماده 51- مدرسه مي تواند با موافقت  كميسيون  خاص اداره آموزش و پرورش  محل  علاوه بر موارد مندرج  در اين آيين نامه تسهيلات زير را نيز  براي دانش  آموزان قاعل شود :

1.  ثبت نام دانش آموزي كه به دلايل مختلف  از قبيل كبر سن  مردودي يا مشروطي بيش دفعات مجاز و نظاير آن  شرايط تحصيل در مدرسه روزانه  را از دست داده است .

2.  ثبت نام بدون حضور در كلاس  از دانش آموزاني  كه بعلت بيماري خاص قادر به حضور در كلاس نمي باشد .

3.  برگزاري امتحان بصورت چند گزينه اي املاء صحيح غلط  دادن وقت اضافي جايگزين كردن نمره بخش كتبي  به جاي شفاهي  يا باعكس  در امتحانات داخلي  باتوجه ه شرايط خاص  جسماني افراد .

4.  برگزاري امتحان غير نهايي در خارج از مدرسه  از دانش آموزي كه قادر به حضور در جلسه امتحاني مدرسه نيست

5.  اخذ  امتحان از پييش از  موعد  در دروسي كه امتحان  آنها  به صورت نهايي نيست   حداكثر يك ماه قبل از شروع   امتحانات پاياني  از دانش آموزي   به ضرورت به اتفاق   والدين خود  به  خارج از كشور عزيمت  خواهد كرد .

6.   اخذ امتحان از دانش آموزي كه  در امتحانات هماهنگ  غيبت موجه  داشته است .

ماده52- حداقل سن ثبت نام  در مدارس ايراني خارج از كشور  كه سن ورود  به دبستان در آن كشور ها 5/5   سال يا كمتر است5/5 سال  خواهد بود .دانش آموزاني كه در 5/5 سالگي  وارد مدارس ايراني خارج از كشور  مي شوند  در صورتي مي توانند  در مدارس   داخل كشور ادامه  تحصيل دهند  كه پايه اول دبستان را  در مدارس  ايراني  خارج از كشور  گذرانده باشند . انتقال اين قبيل دانش آموزان  به پايه اول مدارس   داخل كشور  در صورتي مجاز است كه اولياي آنان كارمند دولت  نهادها و ارگان هاي انقلاب اسلامي  در دواير و نمايندگيهاي جمهوري اسلامي   ايران در ديگر كشورها بوده و ماموريت آنان قبل از  پايان سال تحصيلي  خاتمه يافته باشد.

ماده53- دانش اموزان ازدواج كرده مي توانند  به يكي از روش هاي زير ادامه تحصيل دهند :

1- طبق مقررات در امتحانات متفرقه شركت نمايند.

2-  طبق مقررات در مدارس  بزرگسالان تحصيل نمايند.

3-  در صورت داشتن شرايط سني  در مدارس روزانه  ثبت نام نمايند و بدون حضور در كلاس  مانند سايرين در امتحانات شركت نمايند.

4-  با رعايت سادگي كامل  و خودداري از  ابراز  مسائل ازدواج با ديگر دانش آموزان مانند سايرين در مدارس روزانه به تحصيل ادامه دهند.

ماده54- دانش آموزان دوره ابتدايي و راهنمايي  تحصيلي   كه به دلايل  مختلف از قبيل عدم دسترسي به مدرسه تكرار پايه و وقفه تحصيلي  در شرايط  سني بالا تر  از سن   متعارف پايه تحصيلي    خود قرار دهد  مي تواند در صورت قبولي در امتحانات خرداد ماه  با حداقل معدل  كل 14  در شهريور ماه همان سال  تحصيلي در امتحانات پايه بالا تر در مدرسه قبلي يا مدرسه جديدي كه براي ادامه تحصيل ثبت نام كرده است   به صورت  يك نوبتي  شركت كند ودر صورت احراز شرايط قبولي به پايه بعدي ارتقاء يابد.

تبصره 1- داوطلبان آزاد امتحانات متفرقه پايه پنجم ابتدايي و دانش آموزان شبانه دوره راهنمايي تحصيلي  مجاز به استفاده از مفاد  اين نخواهند بود

تبصره2- شرايط قبولي در امتحانات شهريور ماه همانند شرايط مندرج در آيين نامه ي امتحانات دوره ابتدايي و راهنمايي تحصيلي  خواهد بود غائبين  موجه شهريور ماه مي توانند  در امتحانات داخلي با تاييد شوراي مدرسه و در امتحانات   هماهنگ با تاييد كميسيون  خاص اداره آموزش و پرورش در امتحانات غائبين  مجاز شركت نمايد

ماده55-ايثار گران مجازند يكسال  پيش از ساير دانش آموزان  در مدارس بزرگسالان  تحصيل كنند و همچنين در هر نيم  سال  يا دوره  تابستاني  يك عنوان درسي بيش از سقف  واحدهاي مجاز انتخاب نمايند.

فصل چهارم-شرايط بهداشتي و ايمني  مدارس

ماده 56-سعي شود بر اساس     ضوابط و معيار هاي وزارت آموزش و پرورش   در  هر  مدرسه  نمازخانه   كتاب خانه   آزمايشگاه         كارگاه   سالن  ورزشي  سالن     اجتماعات  مكان و وسايل لازم     براي  كمك  هاي  اوليه  و  مراقبت  هاي   بهداشتي   در   ماني   و  اطفاي  حريق   پيش بيني  و  از  امكانات   موجود  در  مدرسه   و  امكانات   مشابه    خارج   از آن  استفاده  شود  .

 ماده 57- مديران مدارس  موظف اند  براي  كمك  به  ارتقاء   سطح  بهداشت    و  سلامت   محيط  مدرسه  در اموري    از  قبيل  تامين   آب   آشاميدني   سالم   نظافت  سرويس هاي  بهداشتي   توجه  به پاكيزگي  لباس         بدن     و   موي  سر  دانش آموزان  تهويه  و  تامين  رنگ  و  روشنايي   مناسب   براي  فضاي  مدرسه  و  تهيه  و  توزيع  مواد  خوراكي   در  تعاوني  مدرسه   و  استفاده   از  لباس  كار  در  كارگاه ها   مراقبت  كامل  معمول دارند  .

ماده 58- مديران  مدارس بايد  ابتداي  سال  تحصيلي  نسبت  به  بيمه (حوادث)نمودن  دانش آموزان  اقدام  كند ودر  خصوص  چگونگي  استفاده از مزاياي آن دانش آموزان و خانواده  آنان  را  راهنمايي   نمايند.

ماده59-در مدرسه  بايد حداقل  يكبار  در سال از دانش آموزان  معاينه  بهداشتي –درماني  به عمل  آيد .  مديران مدارس بايد با كمك  انجمن  اوليا  و مربيان  نهايت همكاري را  با مسئولان  و سازمان هاي بهداشتي  براي  تامين  بهداشت  و سلامت  دانش آموزان  داشته باشند.

تبصره-در مناطقي كه  مربي بهداشت  يا  مركز  بهداشتي   درماني براي  اجراي  برنامه هاي بهداشتي   وجود نداشته  باشد  و  انجمن   اوليا و مربيان  نيز  قادر  به تامين  آن  نباشد  مدير مدرسه بايد  در  اسرع  وقت  با تهيه  گزارش  لازم  مراتب را به اطلاع  اداره آموزش وپرورش محل  برساند  تا اقدامات  لازم  براي اجراي  برنامه هاي مربوط به مراقبت هاي بهداشتي و خدمات ايمني صورت  گيرد   .

ماده 60-در مواردي كه در اثر شيوع  بيماري  واگير دار  يا به هر دليل ديگر  در ارتباط  با  شرايط  بهداشتي  و ايمني  مدرسه  ادامه تحصيل دانش آموزان با خطر احتمالي  مواجه باشد مدير مدرسه بايد با نظر كارشناسان  مربوط و موافقت اداره  آموزش  وپرورش نسبت به تعطيل نمودن  مدرسه  به صورت موقت اقدام  كند   و اهتمام نمايد  كه در اسرع  وقت   ترتيب  ادامه  تحصيل  دانش آموزان  در محل  ديگر  داده  شود .

ماده61-مديران مدارس موظفند به هنگام مشاهده علائم بيماري در دانش آموز مراتب را به اطلاع اولياي وي برسانند  تا ترتيب درمان دانش آموز قبل از سرايت بيماري به ديگر دانش آموزان  داده شود .

ماده62-دانش آموزي كه به سبب ابتلا به بيماري واگيردار غيبت كند هنگام  بازگشت به مدرسه براي اطمينان  از بهبودي بايد گواهي پزشكي مبني بر صحت مزاج  ارائه نمايد   .

ماده63-دانش آموزاني كه ضعف بينايي يا شنوايي دارند بايد در رديف هاي  مناسب كلاس قرار گيرند و در مورد دانش آموزاني كه با دست چپ مي نويسند نبايد هيچگونه  ممانعتي به عمل آيد وپيشبيني محل مناسب براي نشستن و تامين شرايط مناسب براي آنها بايد مورد توجه قرار گيرد.

فصل پنجم- پوشش و لباس دانش آموزان

ماده 64-لباس دانش آموز بايد از نظر دوخت و رنگ ساده وداراي ظاهري آراسته ومتناسب با محيط آموزشي و تربيتي مدرسه باشد .

ماده65-دانش آموزان بايد علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه در آمد  ورفت به مدرسه نيز از لباس  و پوشش مناسب و فاقد هر گونه تصوير و نوشته استفاده كند .

ماده66-لباس دانش آموز علاوه بر پوشش  نشان وقار و عفاف آنان است شكل و دوخت لباس آنان   بايد با شئون  اسلامي متناسب باشد .

ماده67-پوشش دانش آموزان  دختر  شامل 1)چادر مانتو شلوار مقنعه2)مانتو شلوار و مقنعه مي باشد.

تبصره1- چادر بهترين حجاب و مناسب ترين  پوشش  مي باشد.شايسته است مديران مدارس  ضمن رعايت عدم اجبار  دانش آموزان  دختر را به استفاده از آن تشويق و توصيه  كنند.

تبصره2-رنگ مانتو شلوار  و مقنعه  دانش آموزان  دختر  بايد ضمن  توجه به شرايط  سني  و جغرافيايي از ميان  رنگ هاي  مناسب انتخاب شود.

فصل ششم-مقررات انضباتي دانش آموزان

1-وظايف دانش آموزان:

ماده68-دانش آموزان  در دوران تحصيل موظفند  موازين اسلامي و مقررات آموزش و پرورش  را در اخلاق و رفتار  خويش  رعايت كنند  كه اهم آنها به شرح زير است:

1-رعايت شعائر ديني .

2-رعايت ادب و احترام نسبت به مدير  معاون  معلمان  مربيان و ديگر كاركنان مدرسه.

3.  رعايت  حسن رفتار و اخلاق  و همكاري با ساير دانش آموزان  .

4.  سعي شايسته در تحصيل رعايت مقررات آموزشي  و تربيتي  انجام فرائض ديني و مشاركت در فعاليت هاي  اجتماعي مدرسه .

5.    حضور به موقع در مدرسه و خروج از آن  در پايان ساعات مقرر  .(حضور در مدرسه  در غير ساعات مقرر براي استفاده از  زمين ورزش  آزمايشگاه  كتابخانه   فعاليت هاي پرورشي و  ....منوط  به اجازه  ولي دانش آموز  و موافقت  مدير  و به سرپرستي  او يا يكي از  كاركنان  مدرسه  مجاز  خواهد بود .)

6.      حضور مرتب  در مدرسه  و كلاس درس  در تمام  مدتي كه مدرسه   رسما   داير است .

7.   رعايت بهداشت  و نظافت فردي و همكاري با دانش آموزان  ديكر  و مسئولين مربوط  در پاكيزه نگه داشتن  فضاي مدرسه  .

8.  استفاده از لباس  كفش  جوراب ساده  و مناسب  و اصلاي موي سر   متناسب با شئون دانش آموزي  براي پسران  و رعايت حجاب مناسب  براي دختران  .

9.   خودداري از بكار بردن  وسايل تجملي  و آرايشي و پرهيز از  همراه آوردن   اشياء گرانبها  و وسايل غير مرتبط  با امور تحصيلي  به مدرسه  و

10.   خوداري از خريد  و فروش در مدرسه به غير از مواردي كه آيين نامه شركت تعاوني  دانش آموزي  پيشبيني شده است.

11.  مراقبت از وسايل شخصي و اهتمام درحفظ و نگه داري اموال تجهيزات و ساختمان مدرسه .(چنان چه دانش آموزي به وسايل و ساختمان مدرسه يا ساير دانش آموزان خسارت وارد آورد  بايد خسارت وارد ه توسط دانش آموز  يا ولي وي جبران شود .)

تبصره – برگه هاي كه در موقع ثبت نام  توسط دانش آموز  و ولي او انجام اين وظايف  را تعهد كنند .

ماده69- مدير موظف است  در مواردي كه دانش آموز  تاخير ورود مكرر  يا غيبت غير موجه داشته باشد مراتب را به اطلاع ولي وي  برساند تابا همكاري و لي  چاره  جويي  لازم معمولف  شود چنانچه غيبت دانش آموز  پسر  مشمول وظيفه  عمومي  پيش از حد مقرر در ماده 39 اين  آيين نامه   باشد مدير موظف است مراتب   ترك تحصيل  وي را مراجع  مربوط   اعلام كند   .

ماده70-  غيبت   غير موجه و تاخير ورو د دانش آموز در دفتر انضباطي  ثبت   و موجب كسر  نمره انضباط مي شود ودر صورت تاخير  ورود مكرر  يا غيبت بيش از حد مدير مدرسه موظف است با نظر شوراي مدرسه تصميم  مقتضي  را برابر  مفاد ماده 76 اتخاذ نمايد و مراتب را كتبا  به ولي دانش آموز ابلاغ كند.

2-ترغيب و تشويق:

ماده71-مدير مدرسه بايد براي ترغيب  دانش آموزان  به انجام صحيح وظايف خويش برنامه هايي را تهيه و با تاييد  شوراي  مدرسه اجرا كند.

ماده71-دانش آموزانيوظايف خود را به نحو  شايسته  انجام مي دهند به روش هاي زير مورد تشويق قرار  مي گيرند:

1.تشويق شفاهي در كلاس  در حضور دانش آموزان  .

2. تشويق شفاهي در مراسم آغازين  در حضور كليه دانش آموزان.

3.تشويق كتبي و شفاهي در كلاس و اعلام آن به ولي  دانش آموز.

4. تشويق كتبي و شفاهي درحضور كليه دانش آموزان .

5.اعطاي  جايزه يا لوح تقدير با امضاي مدير مدرسه  در حضور همه دانش آموزان .

6.تشويق كتبي و اعطاي لوح تقدير  از طرف اداره آموزش و پرورش .

7.معرفي براي شركت در اردو هاي تربيتي آموزشي و فرهنگي.

8.اعطاي نشان هاي  دانش آموزي  برابر ضوابط مصوب  شوراي عالي  آموزش و پرورش  .

تبصره-اتخاذ تصميم در مورد  بند 1 با معلم  و مربي دانش آموز و بند هاي 2 لغايت 5 توسط  مدير مدرسه  و بند هاي 6و7 پس از تاييد  شوراي مدرسه  انجام  خواهد  گرفت .ماده 73-در انجام هر نوع تشويق بايد موارد ذيل رعايت شود :

1.برنامه هاي تشويقي  مدرسه بايد منجر به تشويق و انگيزش دروني در دانش آموز شده وروح تعاون اميد و عشق به كار و كوشش و جديت را در آنان توسعه  دهد.

2.ملاك اصلي در تشويق سعي و كوشش دانش آموز و ميزان پيشرفت  وي در مقايسه با وضع قبلي خود باشد .

3.تشويق بايد به گونه اي انجام پذيرد كه علت آن براي فردي كه تشويق مي شود و ساير دانش آموزان  روشن باشد.

4.جوايزي  كه تهيه مي شود  بايد متناسب با سن و ذوق دانش آموز باشد  و ارزش آموزشي و تربيتي آن مورد توجه قرار گيرد .

5.خلاصه  تشويق  هاي  مهم  بايد در پرونده تحصيلي دانش آموزان  درج شود  و در صورت  عدم  حضور   اوليا به نحو مناسب به اطلاع آنان  برسد.

6.تشويق هيچ دانش آموزي نبايد سبب تحقير دانش آموز ديگري شود و در اعمال تشويق ها نبايد تبعيض  و استثنايي   بين دانش آموزان قائل شد .

3-تنبيه:

ماده 74-قصور و سهل انگاري دانش آموزان نسبت به  انجام وظايف  خود تخلف محسوب مي شود مدير شوراي مدرسه معاونان و مربيان موظفند  قبل از اعمال هر گونه تنبيه از وضع و موقعيت  محصل آگاهي يابند  و در جستجوي انگيزه و علت تخلف برآيند  و نسبت به رفع آن  اقدام  كنند .

ماده75-تنبيه بايد توجه دانش آموز را  به اشتباه خود جلب  و زمينه مناسب را براي ايجاد رفتار مطلوب در وي  فراهم نمايد  لذا اعمال تنبيه بايد متكي به يافته هاي علمي و استفاده از الگو هاي مناسب تغيير رفتار باشد  تا موجب تجري  دانش آموز و اصرار وي بر تكرار اشتباه نشود و

ماده 76- دانش آموزان متخلفي كه  راهنمايي ها و چاره جويي هاي تربيتي در آن ها مفيد و مؤثر نمي افتد  با رعايت تناسب به يكي از روش هاي زير مورد تنبيه قرار مي گيرند :

1.تذكر و اخطار شفاهي به طور خصوصي  .

2. تذكر و اخطار شفاهي در حضوردانش آموزان كلاس مربوط.

3.تغييركلاس در صورت وجودكلاس هاي متعدد دريك پايه با اطلاع ولي دانش آموز .

4.اخطاركتبي واطلاع به ولي دانش آموز .

5.اخراج موقت ازمدرسه بااطلاع قبلي ولي دانش آموز حداكثربراي مدت سه روز.

6.انتقال به مدرسه اي ديگر .

ماده 77-اعمال هرگونه تنبيه ديگر ازقبيل اهانت تنبيه بدني وتعيين تكاليف درسي جهت تنبيه  ممنوع است ودر اعمال تنبيهانت نبايد بين دانش آموزان تبعيض قائل شد.

ماده 78-اعمال تنبيه مندرج در بندهاي يك ودو بر عهده معلم ومربي مربوط وبند 3 برعهده مدير وبندهاي 4و5 پس از موافقت  شوراي مدرسه برعهده مدير است  .درمورد بند 6 علاوه برتاييد شوراي مدرسه اخذ موافقت اداره آموزش وپرورش نيز ضروري است .

ماده 79- در  دبيرستان ها  و هنرستان هاي وابسته به ساير وزارت خانه ها  سازمانها  و مراكز غير وابسته  به آموزش و پرورش   و ساير واحد هاي آموزشي كه به علت منحصر به فرد بودن  يا نظاير آن انتقال دانش آموز  از يك مدرسه به مدرسه ديگر ممكن نمي باشد  در صورت استمرار تخلف  شوراي مدرسه  با موافقت اداره  آموزش و پرورش نسبت به اخراج دانش آموز از آن مدرسه اقدام مي نمايد.

تبصره-در مواردي كه لازم است  ولي دانش آموز در جريان تخلف فرزندش  قرار گيرد بايد قبلا حساسيت هاي  ولي  بررسي و آنگاه با روش  مناسب او را در جريان رفتار فرزندش قرار داد.

ماده80-در صورتي كه دانش آموزي به  علت تخلف از مدرسه اي به مدرسه د يگر منتقل شود و نهايتا تشخيص داده شود كه نظم آموزشي و تربيتي  را بر هم ميزند و موجب انحراف و گمراهي دانش آموزان ديگر مي شود با تاييد شوراي مدرسه  و موافقت اداره آموزش و پرورش  مربوط در نوبت  اول از حضور   در مدارس منطقه  يا ناحيه   آموزشي  مربوط و براي نوبت دوم تا مدتي كه اداره كل آموزش و پرورش استان  تعيين مي نمايد   از حضور در كليه مدارس  محروم مي شود  و از اولياي او خواسته  مي شود  كه تعليم و تربيت  فرزند خويش را بيرون از مدرسه  بر عهده گيرند .

ماده81-  اعمال تغيرات  انضباطي   مقرر در اين آيين نامه    بايد با رعايت نكات زير انجام پذيرد .

1.    تنبيه  انضباطي بايد روشن گرانه  و آگاه كننده باشد   .

2.   به شرايط  جسمي و رواني  سني خانوادگي و اجتماعي دانش آموز توجه شود .

3.   تنبيه با تخلفي كه دانش آموز مرتكب شده متناسب باشد و ترتيب و تدريج مناسب در اجراي  تنبيه رعايت شود .

4.     خير خواهي مدرسه  براي دانش آموز و ولي او   بيان و روشن شود  .

5.    فاصله زماني بين وقوع تخلف     و اجراي   تنبيه  نزديك و منطقي باشد   .

6.   شيوه هاي جبران تخلف به دانش آموز ارائه گردد و از او خواسته شود كه خطا و تخلف خود را  جبران كند.

7.    در اجراي تنبيه   آبروي دانش آموز حفظ شود و  از تنبيه در حضور جمع جز در موارد ضروري اجتناب گردد .

4- وظايف مدرسه در ارتباط با  مقررات انضباطي :

 ماده 82- مدير مدرسه موظف است همكاران خود را نسبت به   موارد انضباطي آگاه كندو ممنوعبت تنبيه بدني  را تذكر دهد و در صورت مشاهده تخلف   مراتب را جهت اطاع و اقدام لازم و اداره آموزش و پرورش  منطقه گزارش دهد .

ماده 83-   تنبيه و تشويق اعمال شده و نتيجه آن  در رفتار دانش آموز بايددر دفتر انضباطي دانش آموزان درج شودو در تعيين  نمره انضباط وي مورد توجه قرار گيرد  .

تبصره- سوابق  تخلف و تنبيه دانش آموز    در پايان هر سال تحصيلي امحا ء  خواهد شد تا سابقه نامناسبي براي دانش آموز باقي نماند .

ماده 84- چنان چه دانش آموزي  به اتهام  جرمي از طريق مراجع   قضايي  به طور موقت   بازداشت شود پس از آزادي شوراي مدرسه نحوه   ادامه تحصيل وي را تعيين مي كند كه پس از تاييد  اداره آموزش و پرورش اجرا مي شود  مدت بازداشت دانش آموز به عنوان وقفه تحصيلي محسوب مي شود.

ماده 85-  مدير مدرسه موظف است با همكاري  معلمان  مربيان و شوراي دانش آموزان  وظايف دانش آموزان و چگونگي تشويق ها  و اجمالي  از تنبيه هاي پيش بيني شده در اين آيين نامه را به تناسب سن  و فهم دانش آموزان  و به اقتضاي شرايط به آنان  آموزش دهد.

فصل هفتم-امور مالي

ماده 86 – كليه درآمد هاي مدرسه(سرانه دانش آموزان و وجوه پرورش  مناطق و كمك هاي مردمي) بايد به حساب  بانكي مدرسه واريز و با رعايت مقررات مربوط تحت نظر شوراي مالي مدرسه هزينه شود در روستاها  و مناطقي كه كمك كنندگان دسترسي به بانك نداشته باشند   مدير مدرسه به ازاي دريافت كمك هاي نقدي  قبض شماره دار  و معتبر صادر و به اوليا تحويل مي دهد  وجوه جمع آوري شده  در اولين فرصت با هماهنگي انجمن اوليا ومربيان بايد به حساب بانكي مدرسه واريز شود  و در پايان هر سال تحصيلي  گزارش عملكرد كمك هاي مردمي با امضاي مدير و رئيس  انجمن اوليا و مربيان  به شوراي  آموزش و پرورش شهرستان ارسال گردد  .

ماده87- شوراي مالي مدرسه  در هر سال تحصيلي  با عضويت رئيس انجمن اوليا و مربيان  نماينده  شوراي  معلمان  ومدير  مدرسه تشكيل  مي شود  و بايد  اسناد هزينه به امضاي  شوراي  مالي برسد.

ماده88- برداشت  از حساب  مدرسه با دو امضاء  از سه امضاي  شوراي  مالي  مدرسه (امضاي  مدير  و يك  نفر ديگر  از اعضاي  شوراي مالي مدرسه) صورت خواهد   گرفت  و اعضاي شوراي مالي   در مقابل انجام هزينه ها  مسئوليت مشترك خواهند داشت.

ماده89 – كليه اموال    و تجهيزات خريداري  شده و اهدايي  مدرسه بايد مطابق مقررات  مربوط شماره گذاري  و در دفتر اموال مدرسه ثبت شود .

ماده90-استفاده از كمك هاي مردمي براي  تشويق كاركنان  معلمان و مربيان   مدرسه مي بايست با موافقت انجمن اوليا  و مربيان مدر سه صورت پذيرد .

ماده91- گرفتن هرگونه وجه بابت هزينه گردش هاي علمي  تفريحي و تربيتي  بايد متناسب با  هزينه هاي مربوط  و توان پرداخت خانواده ها  باشد و پس از موافقت انجمن اوليا و مربيان مدرسه انجام گيرد .

ماده92- شيوه نامه لازم در خصوص مقررات مالي  با رعيت مفاد اين آيين نامه  توسط وزارت آموزش و پرورش تدوين و ابلاغ مي شود .

فصل هشتم-ساير موارد

ماده 93-اول مهر ماه  تا آخر شهريور ماه سال  بعد  يك  سال تحصيلي محسوب مي گردد.دوره آموزش رسمي و امتحانات آن در هر سال تحصيلي  از اول مهر ماه تا پايان خرداد ماه سال بعد خواهد بود مگر در شرايط خاص  كه با تصويب شوراي عالي  آموزش و پرورش  اعلام  خواهد شد.

ماده 94-در اوقات رسمي  حضور مدير معاونان  معلمان و ساير كاركنان در مدرسه جز در مواردي كه برابر قانون مجاز شناخته شده  الزامي است.

ماده 95-برنامه درسي مدارس مطابق  با جداول ساعات درسي  و هفتگي  مصوب تنظيم مي شود و قبل از شروع سال تحصيلي به اطلاع معلمان مي رسد.

ماده 96-تعطيلات ضمن سال تحصيلي مدارس  برابر با تعطيلات  رسمي كشور  و تعطيلات نوروزي  و تعطيلات فصلي  خواهد بود و مدارس  در ايام تعطيلات  فصلي روز هاي دوشنبه و چهارشنبه  براي انجام كارهاي  اداري   باز  خواهند  بودتعطيلات اضطراري  برابر  تصميم اداره كل آموزش و پرورش استان  عملي خواهد شدو در صورت بروز اين گونه تعطيلي ها در فرصت مناسب  بايد نسبت به جبران كمبودي كه از اين  لحاظ در مدت  تحصيل رسمي  سالانه  روي  مي دهد  اقدام  شود  .

ماده97-مرخصي هاي معلمان و كاركنان واحد هاي آموزشي   طبق آيين نامه  مرخصي ها  مصوب هيئت وزيران و شيوه نامه هاي صادره  از وزارت آموزش وپرورش خواهد بود . عوامل اداري و اجرايي بايد به نحوي از مرخصي  ساليانه خود استفاده نمايند كه منجر به تعطيلي مدرسه نشود.

تبصره –تعطيلات رسمي مدارس  خارج از كشور به وسيله اداره كل آموزش وپرورش  مدارس  خارج از كشور  پيشنهاد وپس از تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش اجرا مي گردد .

ماده 98-مدرسه بايد مشوق  ونشاط آور باشد مديران مدارس موظف اند  با نظارت مستمر به حجم تكاليف درسي و فعاليت هاي  آموزشي و پرورشي  ومتعادل كردن  دفعات امتحانات  كلاسي  شرايطي را فراهم آورند  كه از خستگي مفرط دانش آموزان  جلو گيري شود .

ماده99-  معلمان در انتخاب روش هاي تدريس   بودجه بندي كتاب هاي درسي  طرح سئوال امتحاني بكار گيري  وسايل كمك آموزشي و مواد كمك درسي   بارعايت مقررات مصوب و  تصميم هاي  شوراي مدرسه  آزادي عمل خواهد داشت .

ماده100-  درماه مبارك رمضان  و ده اول ماه محرم   حتي الامكان  بايد از برگزاري امتحان  خودداري شود  .

تبصره- در روز هاي 19و23 ماه مبارك رمضان كلاس هاي  نوبت صبح با دو ساعت تاخير شروع ميشود و برگزاري امتحان در اين دو روز مجاز نيست.

ماده101-   ورود بازرسان و ناظران اعزامي  و افرادي كه مورد   شناخت مدير هستند به مدرسه  بلامانع است  .ورود افراد متفرقه  و كساني كه از طرف ساير دستگاهها و سازمان ها  براي انجام امري خاص به مدرسه مراجعه مي كنند  پس از هماهنگي  با اداره آموزش و پرورش  مربوط مجاز مي باشد  .

ماده 102-  مدير مدرسه موظف است  نسبت به حفظ  ساختمان  و نگه داري و استفاده درست از وسايل و تجهيزات مدرسه  مراقبت لازم را بنمايد .تنظيم درست و نگه داري سوابق اداري و دفاتر  آمار  اموال امتحانات و  مالي و نگه داري آن  قسمت از سوابق تحصيلي دانش آموزان كه  تحويل نشده است   با رعايت شيوه نامه هاي مربوط  در مدرسه الزامي است   و مديران مدراس   موظف اند   در بازرسي ها  و مراجعه افراد  ذيصلاح   اداري  سوابق مربوط را به روئيت و در صورت لزوم به تاييد آنان  برسانند.

تبصره- امحاء اوراق امتحاني  دانش آموزان و ساير نوشته ها و  مداركي كه جنبه دائمي ندارد  با رعايت مقررات مربوط  و تنظيم صورت جلسات لازم انجام مي گيرد .

ماده103-مديرو كاركنان ودانش آموزان مدرسه الگوهاي اخلاقي و اسلامي هستند و موظف به رعايت  حقوق همه مردم به ويژه همسايگان مدرسه  مي باشند .

ماده 104-هيچ يك از كاركنان  مدرسه  به استفاده  از دسترنج دانش آموزان  يا ارجاع كار شخصي به آنان  مجاز نيستند.

ماده 105-مدير مدرسه مجاز نيست فضاي مدرسه و امكانات وتجهيزات  آن را بدون تاييد شوراي مدرسه  و موافقت اداره آموزش و پرورش در اختيار اشخاص   يا سازمان ها  و مراكز ديگر قرار دهد .

ماده 106-در ايام انتخابات  رسمي از قبيل  انتخابات رياست جمهوري   مجلس خبرگان   نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  و شوراي شهر ضمن اينكه تشويق  وترغيب دانش آموزان جهت حضور در انتخابات  ضروري است  محيط مدرسه بايد از هر گونه گرايش  به گروه ها يا افراد  خاص مبرا باشد  و هر گونه   استفاده از محيط و امكانات  مدرسه براي تبليغ  نامزد هاي انتخاباتي  و برگزاري سخنراني له  يا عليه نامزد ها  موجب پيگرد قانوني است.

ماده 107- اعزام دانش آموزان  جهت بازديد  و گردش هاي علمي تربيتي و تفريحي  در محدوده شهرستان  محل تحصيل با موافقت  شوراي مدرسه  و رضايت كتبي اولياي  دانش آموزان  بلا مانع است . مدير مدرسه موظف است  موافقت  شوراي مدرسه را  به اداره آموزش و پرورش مربوط  ارسال  نمايد .براي  اعزام  دانش  آموزان   به خارج از محدوده  شهرستان  محل تحصيل  علاوه بر اخذ رضايت كتبي اوليا  و موافقت  شوراي مدرسه  موافقت اداره آموزش و پرورش  محل نيز ضروري است .

تبصره – انجام بازديد هاي  علمي تفريحي  و تربيتي در ايام برگزاري  امتحانات رسمي مدارس   و از يك هفته قبل از آن  ممنع است.

ماده 108-كليه كارنامه ها  و گواهي هاي تحصيلي  صادره از مدارس    با امضاي متصدي  امور  دفتري  (يا  فردي كه عهده دار اين مسئوليت مي باشد )و مهر وامضاي مدير  داراي اعتبار خواهد بود .

تبصره1-صدور تاييديه  ارزش تحصيلي  بر عهده  اداره آموزش و پرورش  منطقه مي باشد .

تبصره 2 –صدور گواهينامه   پايان تحصيلات دوره راهنمايي  تحصيلي  و متوسطه برابر مصوبه شوراي عالي  آموزش و پرورش  انجام مي گيرد .

ماده 109-ادارات  آموزش وپرورش  بر حسن   اجراي اين آيين نامه  نظارت خواهند داشت.

ماده110- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه  مقررات مغاير لغو  و كليه مدارس ابتدايي  راهنمايي تحصيلي  و  متوسطه نظري و  فني و حرفه اي  و كاردانش و پيش دانشگاهي  مشمول مفاد اين آيين نامه  خواهند بود . مدارس استثنايي  شبانه روزي استعداد هاي درخشان  نمونه دولتي  غير انتفاعي  و مدارس وابسته به ساير  وزارتخانه ها  و نهاد ها  و مراكز غير  وابسته به آموزش و پرورش كه بر اساس قوانين و مقررات خاص تاسيس  مي شوند  به جز در مواردي كه  تابع قوانين   خاص  خود هستند  مشمول اين آيين نامه خواهند بود .

موضوع  :آيين نامه اجرايي مدارس  در  ششصد و پنجاه و دومين جلسه   شوراي عالي  آموزش  و پرورش مورخ 20/5/1379 به تصويب رسيد .صحيح است به مورد اجرا گذاشته  شود.

                                                  

حسين مضفر

                                             رئيس شوراي عالي و وزير آموزش و پرورش

رونوشت جهت استحضار معاونت محترم آموزش ارسال مي گردد .خواهشمند است  دستور فرماييد  به دفاتر ذيربط  و ادارات  كل ابلاغ  شود .ضمنا چون اين آيين نامه  به صلاحديد وزير محترم آموزش    و پرورش  چاپ و در اختيار كليه  مدارس كشور قرار مي گيرد  لازم است  از تكثير آن  خودداري  فرمايند.

                                               

                                                            هادي عزيز زاده

                                                      دبير كل شوراي  عالي آموزش و پرورش

گيرندگان رونوشت :

معاونت ها  سازمان ها   و دفاتر وابسته   به وزارت آموزش وپرورش /كميسيون آموزش و تحقيقات  مجلس شوراي  اسلامي /سازمان  بازرسي كل كشور/پژوهشكده  تعليم و تربيت /روز نامه رسمي  جمهوري اسلامي ايران.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم دی ۱۳۹۰ساعت 9:11  توسط ناصر محمدی  |