مشاوره تحصیلی

ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی

نکان طلائی هدایت تحصیلی ویژه دانش آموزان سال اول متوسطه

نکات طلایی در انتخاب رشته وهدایت تحصیلی    --- ویژه دانش آموزان قبولی و یا  تجدیدی پایه اول دبیرستان                          نام و نام خانوادگی:

1- اگر قصد انتخاب رشته های فنی حرفه ای یا کارودانش را دارید وریاضی را کمتر از 10 گرفته اید،می توانید برای تعیین رشته ،در امتحان تعیین رشتهدر امتحان ریاضی،همراه با دانش آموزان تجدیدی شرکت کنید تا نمره ریاضی      حداقل 10 را کسب کنید.

     نکته : منظور از امتحان تعیین رشته چیست ؟                 چنانچه دانش آموز برای انتخاب رشته ی مورد نظر( ریاضی فیزیک،علوم تجربی،ادبیات و علوم انسانی،علوم ومعارفاسلامی، فنی حرفه ای ، کارودانش) در خرداد ،نمره حد                        نصاب (10 یا 12 )در بعضی از درسها که در ردیف 1 تا 8 توضیح داده شده را نتواندکسب کند،می تواند با هماهنگی با مشاور مدرسه،دو هفته قبل از امتحانات شهریور و تکمیل فرم تعیین رشته، همراه بادانش آموزان تجدیدی                   امتحان دهد تا حد اقل نمره حد نصاب (10 یا 12) را کسب کند.این نمره بر معدل دانش آموز هیچ تاثیری ندارد و فقط برای تعیین رشته می باشد.

2-اگر قصد انتخاب رشته  ریاضی فیزیک را دارید وریاضی را کمتر از 12 گرفته اید،می توانید برای تعیین رشته ،ضمن هماهنگی با مشاور تا دو هفته قبل از امتحانات شهریور و تکمیل فرم تعیین رشته ،در امتحان تعیین رشتهدر امتحان ریاضی،همراه با دانش        آموزان تجدیدی شرکت کنید تا نمره ریاضی حداقل 12 را کسب کنید.

3-اگر قصد انتخاب رشته  ریاضی فیزیک را دارید وفیزیک را کمتر از 10 گرفته اید،می توانید برای تعیین رشته ریاضی فیزیک،ضمن هماهنگی با مشاور تا دو هفته قبل از امتحانات شهریور و تکمیل فرم تعیین رشته ،در امتحان تعیین رشتهدر امتحان                               فیزیک،همراه با دانش آموزان تجدیدی شرکت کنید تا نمره حداقل 10 را کسب کنید.

4- اگر قصد انتخاب رشته  علوم تجربی را دارید باید در خرداد،نمره یکی از سه درس شیمی،زیست،و ریاضی حداقل 12.ونمره دو درس دیگرهرکدام حداقل 10باشد،در غیراینصورت باید برای تعیین رشته علوم تجربی ،ضمن هماهنگی با مشاور تا دو هفته قبل از امتحانات شهریور وتکمیل فرم تعیین رشته ،در امتحان تعیین رشتهدر درسی که نمره حدنصاب را نگرفته اید،همراه با دانش آموزان تجدیدی شرکت کنید تا نمره حد نصاب حداقل(10 یا 12) را کسب کنید.

5-اگر قصد انتخاب رشته  ادبیات وعلوم انسانی را دارید ودر خرداد نمره درس مطالعات و یا عربیکمتر از 10 گرفته اید،می توانید برای تعیین رشته،ضمن هماهنگی با مشاور تا دو هفته قبل از امتحانات شهریور و تکمیل فرم تعیین رشته ،در امتحان تعیین رشتهدر امتحان درس مطالعات و یا عربی ،همراه با دانش آموزان تجدیدی شرکت کنید در درس مطالعات و یا عربی نمره حداقل  10 را کسب کنید.

6- اگر قصد انتخاب رشته  ادبیات وعلوم انسانی را دارید ودر خردادمعدل دو درس ادبیات فارسی(1) و زبان فارسی(1) حداقل 12 نشده ،می توانید برای تعیین رشته ،ضمن هماهنگی با مشاور تا دو هفته قبل از امتحانات شهریور وتکمیل فرم تعیین رشته ،در   امتحان تعیین رشتهدر امتحان درس ادبیات فارسی(1) و یا زبان فارسی(1) ،یا هر دو همراه با دانش آموزان تجدیدی شرکت کنید تا معدل این دو درس به 12 برسد.

7- اگر قصد انتخاب رشته  علوم و معارف اسلامی را دارید و نمره  هرکدام از درسهای ادبیات فارسی(1)،زبان فارسی(1)،عربی(1)،ودین وزندگی  را کمتر از  10گرفته اید،می توانید برای تعیین رشته ،ضمن هماهنگی با مشاور تا دو هفته قبل از امتحانات شهریور وتکمیل فرم تعیین رشته ،در امتحان تعیین رشتهدر امتحان  درسی که نمره کمتر از 10 گرفته اید ،همراه با دانش آموزان تجدیدی شرکت کنید تا نمره حداقل  10را کسب کنید.

8 -بر اساس نمرات بعضی درسهای دوره راهنمایی که در فرم هدایت تحصیلی ثبت شده،چنانچه مجموع نمره سه سال دوره راهنمایی در هر درس به حدنصاب(حداقل نمره30) نرسیده باشد،وهمچتین درصورت عدم کسب معدل 12 از           دروس مرتبط با هر رشته ،می توانید ،درامتحان تعیین رشتهدر امتحان درسهای هر رشته که در ردیف 1تا 7مشخص شده همراه با دانش آموزان  تجدیدی شرکت کنید تا حداقل معدل مرتبط با آن رشته (12) را  کسب کنید .

-رشته های فنی حرفه ای پسران در شیراز:صنایع شیمیایی-حسابداری-نقشه کشی معماری-ساختمان-الکتروتکنیک(برق)-الکترونیک-تاسیسات-کامپیوتر-نقشه برداری-مکانیک خودرو-ساخت وتولید-نقشه کشی عمومی-متالوژی-                     گرافیک-سرامیک- نقاشی-هنرهای نمایشی-تربیت بدنی پسران-صنایع فلزی-صنایع چوب- و ...

10  -رشته های کار و دانش پسران در شیراز: برق صنعتی- جوشکاری موتور-تعمیرموتور وبرق خودرو-کامپیوتر-طراحی صفحات وب- ماشینهای الکتریکی-برق ساختمان-plc(برق صنعتی و اتوماسیون صنعتی،دستگاههای ابزار دقیق وcnc)-                   حسابداری-عکاسی دیجیتال-تراشکاری-نقشه کشی- CNC(تراشکاری با کمک کامپیوتر)-جوشکاری گاز وبرق- سفت کاری-تاسیسات -و...

11 -نحوه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان کارودانش دردانشگاه ،مانند فارغ التحصیلان فنی  حرفه ای است.

12-رشته های دانشگاهی رشته ریاضی فیزیک:مهندسی برق-مهندسی دریا-مهندسی صنایع-مهندسی کامپیوتر-تعمیرونگهداری هواپیما-خلبانی-مهندسی پزشکی- پتروشیمی-مهندسی هوانوردی-مهندسی پلیمر-مهندسی نفت-و...

13-رشته های دانشگاهی رشته علوم تجربی:پزشکی-دندانپزشکی -داروسازی-دامپزشکی-فیزیوتراپی=پرستاری-مامایی-گفتاردرمانی-شنوایی شناسی-بهداشت حرفه ای-روانشناسی بالینی-علوم وصنایع غذایی-رادیولوژی-رادیوتراپی-و...

14-رشته های دانشگاهی رشته علوم انسانیوعلوم ومعارف اسلامی: حقوق-علوم قضایی-جغرافی-تاریخ-علوم اجتماعی-زبان وادبیات فارسی-زبان وادبیات عرب-الهیات-علوم قرانی-علوم سیاسی -خبرنگاری-و...

15-رشته های دانشگاهیمشترک دررشته ریاضی فیزیک،علوم تجربی،و علوم انسانی:  مدیریت(صنعتی،بازرگانی،جهانگردی،و...)-حسابداری-روانشناسی-تربیت بدنی- و ...

16-علاقمندان به رشته های نقاشی،کارگردانی،بازیگری،موسیقی،و...میتوانند حداقل از دو طریق ادامه تحصیل دهند:1- از طریق هنرستانهای فنی حرفه ای و یا کارودانش2-شرکت در کنکور هنر همراه با کنکور رشته خود بعدار سال چهارم.

17-علاقمندان به رشته های زبان خارجه(اعم از دبیری،مترجمی،ادبیات،و...)می توانندهمراه با کنکور رشته خود بعدار سال چهارم ،در کنکور زبان خارجه شرکت نمایند.

18-چنانچه دانش آموز در خردادتجدیدشود ،می تواند با حضور در کلاسهای جبرانی مرداد وکسب نمره مستمر،یا بدون حضور در این کلاسهای جبرانی مرداد ،در شهریور امتحان تجدیدی دهد،که چنانچه باز نمره قبولی کسب نکند احتمالا     می توانددر اوایل مهرماه امتحان دهد.وباز چنانچه نتوانست پس از این مراحل نمره قبولی کسب کند،در یکی از رشته های کارو دانش ادامه تحصیل میدهد وتجدیدی های باقیمانده از  سال اول را بایددر  پایان سال سوم امتحان دهد.

19-استفاده ازتبصرهدرپایان سال سوم امکان پذیراست.20-برای آشنایی بارشته ها میتوانیددر"گوگل"نام رشته دانشگاهی مورد نظر راجستجوکرده وسپس درسایتهای مختلف بخصوص سایت"تبیان"مطالب مربوط به آن رشته را بخوانید.

21-علاقمندان به رشته های ریاضی فیزیک،علوم تجربی ،وفنی حرفه ای باید در درس ریاضی و فیزیک ازتوانایی بالایی برخوردار باشند.درغیراینصورت وعلاقه به رشته های فنی،پیشنهادمیشود رشته های کاردانش انتخاب شود

22-ملاکهای انتخاب رشته  : 1-توانایی علمی  2-علاقه  3-بازار کار4- درآمد حلال 5- رضای خدا 6- خدمت به خلق .

23-نکته: بعد از دریافت کارنامه قبولی یا تجدیدی ،لازم است در اولین فرصت در زمان تعیین شده نسبت به ثبت نام در پایه دوم متوسطه اقدام نمایید.

     چنانچه بعد از  چند بار مطالعه ی توضیحات بالا،نیاز  به مشاوره بیشتر داشتید، میتوانید  با شماره                                   فقط ازساعت        تا            در دوهفته اول تیرتماس بگیرید.     
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 13:22  توسط ناصر محمدی  | 

در مورد پاسخ به سوالات خوانندگان محترم وبلاگ

باسلام به خوانندگان وبلاگ

جواب سوالات خود را در گزینه پاسخ به سوالات خوانندگان وبلاگ مشاهده نمایید .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 11:10  توسط ناصر محمدی  | 

پاسخ به سوالات خوانندگان وبلاگ

با سلام من امسال پیش دانشگاهی ام رشته ریاضی میخوام تغییر رشته بدم. چیکار یاید بکنم کودوم درسا رو باید امتحام بدم . میخوام برم تجربی. میتونم؟ کودوم درسا رو میتونم امتحان ندم؟

جواب : اگر وارد پیش دانشگاهی ریاضی شدید و ادامه تحصیل داده اید در دوره روزانه امکان تغییر رشته پیش دانشگاهی وجود ندارد ولی اگر به بزرگسالان  راه دور منتقل شوید  می توانید بدون شرکت در امتحانات تغییر رشته پیش دانشگاهی در رشته علوم تجربی ادامه تحصیل دهید دروس گذرانده با رشته جدید تطبیق می شود اگر بخواهید در بزرگسالان دولتی ادامه تحصیل دهید با ید در امتحانات تغییر رشته پیش دانشگاهی دروس زیست شناسی 1 و 2 شرکت و در صورت موفقیت نسبت به تغییر رشته شما اقدام می شود

سلام خسته نباشید.
من سال اول متوسطه متاسفانه نتوانستم شرایط ورود به رشته تحصیلی تجربی را بدست اورم در واقع مجبور شدم سال دوم را در رشته حسابداری در هنرستان باشم ولی در تعطیلات تابستان سال دوم با توجه به تبصره 112 ماده 1 تغییر رشته دروس فیزیک2 شیمی 2 و زیست 2 را امتحان دادم و در سال سوم وارد رشته تجربی شدم. فقط استرس دارم به نظر شما چون افراد کمی از هنرستان به نظری تغییر رشته میدن هنگام دیپلم گرفتن مشکلی به وجود میاد یا نه

جواب » هیچ مشکلی در روند تحصیلی شما ایجاد نخواهد شد نگران نباشید

سلام . یه سوالی داشتم . تو رو خدا جواب بدید . برای استفاده از تبصره تک ماده در پیش دانشگاهی ، باید نمره برگه نهایی بالای 7 باشه یا نمره سالیانه ؟

جواب » برای استفاده از تک ماده در پیش دانشگاهی نمره سالیانه 7 و بالاتر  باید باشد

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 11:25  توسط ناصر محمدی  | 

کارنامه امتحانات فرزندتان

کارنامه امتحانات فرزندتان

قصه فصل امتحان برگ آخری هم دارد: کارنامه! راستی شما با کارنامه فرزندتان چگونه برخورد می‌کنید؟ اگر او نمره‌های خوبی گرفته باشد او را تشویق و اگر نمره‌های خوبی نگرفته باشد او را سرزنش می‌کنید؟

 اما باید بدانید که برخورد غلط شما می‌تواند او را ناامید و یا از آن طرف، آن‌قدر مغرور کند که در هر دو صورت، شما را به دردسر بیندازد. پس چه باید کرد؟ ...

دريافت كارنامه تحصيلي معمولا براي دانش‌آموزان و والدين آن‌ها با اضطراب و دلهره همراه است و اين استرس در ميان دانش‌آموزاني كه به هردليل امتحان خود را باموفقيت برگزار نكردند، بيشتر ديده مي‌شود.

 در مرحله اول دانش‌آموزان را به دو دسته تقسیم می‌کنیم:

گروه دانش‌آموزان موفق و گروهی که در امتحانات موفق نبوده‌اند. با شما رفتاری که باید پیش بگیریم را دوره می‌کنیم:


● برخورد با دانش‌آموز موفق


در برخورد با دانش‌آموز موفق باید این نکته‌ها را حتما به خاطر بسپاریم:
▪ نتایج امتحانات را در درجه اول ناشی از تلاش و کوشش خودشان بدانیم و اگر در رسیدن به موفقیت با او همکاری و کمک کرده‌ایم به آ‌ن اعتنایی نکنیم و صراحتا گوشزد کنیم که فعالیت، توکل و تلاش او به نتیجه خوب امتحان منجر شده است.
▪ در پیروزی‌ها باید سعی کنیم که علل موفقیت او را مشخص کنیم تا بداند اسباب‌ و علل پیروزی او چه چیزهایی بوده و سپس با تاکید بر آنها زمینه رشد شخصیتی وی را در تمام ابعاد فراهم کنیم.
▪ والدین باید طوری عمل کنند تا دانش‌آموزان بدانند که با گرفتن نمرات درخشان و کارنامه قبولی کار تمام نشده بلکه باید خود را برای مراحل بعدی آماده کنند بنابراین بعد از دریافت کارنامه قبولی و استراحت و تفریح مختصر، باید به آنان کمک کنیم تا برنامه‌ای برای خود تنظیم کنند و به فعالیت‌های خود در زمینه دانش‌افزایی ادامه دهند.
▪ اگر فرزندان متعددی دارید و یکی از آنان با نمرات بالایی درخشیده است نباید آنان را با یکدیگر مقایسه کنیم و از همه مهم‌تر نباید طوری رفتار کنیم که فرزند موفق احساس خودبزرگ بینی و غرور کند و فرزندان دیگر احساس حقارت کنند بلکه رفتار ما باید به نحوی باشد که سایر فرزندان تشویق شوند که در حد توان‌شان تلاش و کوشش کنند.


● برخورد با دانش‌آموزان ناموفق


قبول داریم هنگامی‌که کودک با گلوی پر از بغض و چشمان پر از اشک و شاید هم بی‌قرار و عصبی پا به خانه می‌گذارد مشکل‌ترین لحظه‌های پدر و مادر آغاز می‌شود. والدین احساس می‌کنند که کودکشان یک سال عمر خود را همراه با مخارج سنگینی که پدر و مادر برای او صرف کرده‌اند از دست داده اما باید بپذیرند که این لحظات از مهم‌ترین و حساس‌ترین زمان زندگی آنان است و رفتار و عکس‌العمل شما به عنوان پدر و مادر می‌تواند مساله‌آفرین و سرنوشت‌ساز باشد.
بعضی از والدین ممکن است در این موقعیت فرزندانشان را با نیشخند، تمسخر، خشونت، آبروریزی، سرکوفت زدن، قهر و طرد کردن و اعطای القابی مثل بی‌عرضه، تنبل و ... تنبیه کنند اما این تنبیه‌ها هر چند که موجب تخلیه غیراصولی بعضی از والدین است ولی تجربه نشان داده که برای کودکان و نوجوانان خونسردی به جای تلاش بیشتر، عقب‌افتادگی تحصیلی، فرار از مدرسه، ترک‌تحصیل، ایجاد یأس و ناامیدی، عصیان و نافرمانی را به بار می‌آورد. پس قبل از هر چیز خود را از این گونه رفتار پاک کنید البته اگر به آینده فرزند خود واقعا امیدوارید.

راهکارهای دیگر

بدون شك همه دانش‌آموزان در امتحانات نتايج دلخواه و مناسب را بدست نمي- آورند و علت اين مساله نيز به عوامل مختلفي بستگي دارد. ويژگي‌هاي فردي دانش‌آموز، عوامل آموزشگاهي، خانوادگي و اجتماعي مي‌تواند در نحوه نتيجه‌گيري دانش‌آموز موثر باشد اما برخي از والدين بدون توجه به اين مسايل، نتايج ضعيف درسي فرزندان خود را بر نمي‌تابند و پس از اطلاع از نمرات ضعيف فرزند خود، به آن‌ها برچسب‌هاي ناروايي مي‌زنند. زدن برچسب نه تنها هيچ كمكي براي پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز نمي‌كند بلكه در اغلب موارد دانش‌آموز را از اشتياق ادامه تحصيل و كسب موفقيت درسي هم باز مي‌دارد.

کم کم صدور كارنامه‌هاي دانش‌آموزان آغاز مي‌شود و باتوجه به سنين دانش‌آموزان ، نحوه برخورد با نتايج تحصيلي اين گونه دانش‌آموزان ضروري به نظر مي‌رسد. يك برخورد نامناسب مي‌تواند همه تلاش‌هاي والدين، معلمان و مسوولان مدرسه را باناكامي روبه‌رو كند و به يقين اين نتيجه مورد نظر هيچ يك از عوامل ياد شده نيست. كارشناسان تربيتي به خانواده‌ها توصيه مي‌كنند كه هنگام دريافت كارنامه دانش‌آموزان و اطلاع از نمرات ضعيف فرزندان خود، مواظب روح و روان آن‌ها باشند و از سخت‌گيري و بي‌احترامي نسبت به آن‌ها پرهيز كنند.

* مواظب شخصيت فرزند خود باشيد. به او برچسب‌هايي نظير تنبل، كودن، بي عرضه و غيره نزنيد بلكه با تاكيد بر نقاط مثبتش در وي انگيزه فعاليت ايجاد كنيد.

* در هنگام دريافت كارنامه، بهتر است او را در موقعيت‌هايي قرار دهيم كه فعاليت‌هايش توام با موفقيت و تجربه‌هاي شيرين باشد.

* همواره سعي كنيد توانمندي‌هاي او را مد نظر قراردهيد نه ضعف‌هاي او را.

* به تفاوت‌هاي فردي فرزندتان توجه كنيد، مبادا او را با ديگران مقايسه كنيد بلكه تنها مي‌توانيد نمرات او را با يكديگر مقايسه كنيد.

* توقع و انتظار از فرزندتان در حد توانايي‌هايي او باشد.

* وقتي نمرات فرزندتان ضعيف است تنها او را مقصر ندانيد و اين پرسش‌ها را از خود بپرسيد كه آيا الگوي تلاش و جديت براي او بوده‌ايد؟ آيا جريان تحصيل او را پيگيري كرده‌ايد؟ آيا محيط خانه براي درس خواندن آماده بود؟ آيا دوستان او را مي‌شناسيد؟ و آيا ضعف جسماني و بيماري نداشت؟

* چنانچه نمره خوب يا نسبتا خوب در كارنامه وجود دارد به آن اشاره كنيد. اگر همه نمرات درسطح پايين است باز مي‌توانيد از نمرات ديگر بالاتر اشاره كنيد و سپس علت ضعيف بودن نمرات را از فرزند خود جويا شويد و به به فرزندتان بگوييد چه كمكي از دست ما بر مي‌آيد.

* با يكديگر همه راه‌هاي ممكن را بررسي كنيد و به او اطمينان دهيد كه شما حامي او هستيد، او را دوست داريد. * اگر بعداز بررسي علل، درصدد رفع ضعف خود است، تا آن‌جا كه امكان دارد شرايط فعاليت را براي او آماده كنيد و به فرزند خود قوت قلب دهيد و متذكر شويد كه هنوز دير نشده‌است.

* با نگاه دقيق به كارنامه نمرات درس‌هاي مختلف را با ميانگين درس‌هاي كلاس مقايسه كنيد و نمرات خوب و خوب‌تر را مورد توجه قرار دهيد و براي تلاشي كه در كسب آن‌ها صورت گرفته وي را تحسين كنيد.

* با كمك و تمايل فرزند خود،برنامه‌اي براي آمادگي و مرور درس‌هاي تجديدي براي او تنظيم‌كنيد تا دانش‌آموز از هم‌اكنون به فكر امتحانات مجدد (شهريور ماه) باشد.

* عدم موفقيت دانش‌آموز در درس‌ها نبايد سبب محروميت اواز تفريح، مسافرت، گردش با دوستان و استراحت شود بلكه بايد براي همه كارهاي او برنامه‌ريزي كرد زيرا فرزند شما به همه آن‌ها نياز دارد.

* فراموش نكنيم كه دانش‌آموز ناموفق نيز مانند ساير دانش‌آموزان حدود ‪۹ ماه تلاش كرد و براي موفقيت در امتحانات و ورود به سال تحصيلي آينده، نياز به گردش و تفريح و استراحت كافي دارد.

* بامشاورمدرسه نيز مشورت كنيد تا شمارا در پيداكردن بهترين راه‌حل و علت مشكل ياري كند.


● رفتار درست چیست؟
دسته دیگری از والدین هنگام روبه‌رو شدن با نتایج بد امتحانات فرزندانشان با خویشتن‌داری و حوصله و متانت رفتار می‌کنند. آنان به جای پرخاشگری و تنبیه، با فرزندانشان به تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات می‌پردازند و به عبارت دیگر به علل شکست فکر می‌کنند و نسبت به رفع عوامل شکست اقدام می‌کنند. اگر هم که شما همه راهای درست را رفته‌اید و به نتیجه نرسیده‌اید بهتر است حتما با یک مشاور تحصیلی مشورت کنید.این راه هم از نگرانی‌های شما کم می‌کند و هم می‌تواند عملکردی پیشگیرانه از رفتار نادرست شما و فرزندتان در آینده باشد.
گذشته از تمام مواردی که گفته شد زمانی که کارنامه فرزندتان به دست شما می‌رسد حتما این موارد را مرور کنید:
▪ آیا فرزند شما در مقایسه با دیگران ضعیف است و یا اینکه در خواندن درس تنبلی می‌کند؟
▪ آیا او بیماری جسمی مثل ضعف بینایی و شنوایی‌ ندارد؟ علل روحی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، ترس و نداشتن اعتماد به نفس در او وجود ندارد؟
▪ محیط خانه برای درس خواندن ویژگی‌های لازم را دارد یا پر از آشوب، اختلاف خانوادگی و مسافرت‌ و مهمانی است؟
▪ آیا نظارت شما بر کار او در طول سال تحصیلی به علت پرمشغله بودن به فراموشی سپرده نشده است؟
▪ درخصوص علت ضعیف بودن نتیجه امتحان حتما با خود دانش‌آموز صحبت کنید و نظر او را بخواهید و او را وادار به چاره‌اندیشی و تصمیم‌گیری کنید تا حاضر شود فعالانه برای رفع نواقص خود بکوشد.
▪ پس از مشخص شدن علت یا علل باید برای جبران عقب‌افتادگی تحصیلی او برنامه‌ریزی کرده و سپس بر اجرای برنامه‌‌های تعیین شده دقیقا نظارت کنید.

فاطمه کمساری / روزنامه سلامت

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم خرداد ۱۳۹۲ساعت 11:16  توسط ناصر محمدی  |